Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski - lektorat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-1ROSL Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski - lektorat
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii nauk ekonomicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny ekonomii. Założeniem przedmiotu jest również wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach, wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Język rosyjski - lektorat

Jednostka - Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kierunek - Ekonomia

Studia drugiego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 0300-ES2-1ROSL

Moduł 1. Przedmiot podstawowy

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

I rok/I semestr

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali)

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

2 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 28 godz.; udział w konsultacjach: 2 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 32 h = 1 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 60 h = 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

ROS2_W01, E2_W01: Zna rozszerzony zakres współczesnej terminologii nauk ekonomicznych w języku obcym.

ROS2_U01, E2_U09: Posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku obcym z zakresu dyscypliny nauk ekonomicznych.

ROS2_U02, E2_U10: Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku obcym z zakresu dyscypliny nauk ekonomicznych.

ROS2_K01, E2_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po I semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.