Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budżetowanie i controlling

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-2VBIC Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Budżetowanie i controlling
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie najistotniejszych zagadnień z obszaru budżetowana i controllingu oraz wykształcenie umiejętności w zakresie wyboru odpowiednich metod i narzędzi przewidzianych w ramach tych systemów. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z istotą, zadaniami, a także organizacją controllingu jako systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem wraz z aparatem narzędziowym właściwym dla controllingu strategicznego i operacyjnego. Zdobędą również wiedzę na temat przebiegu procesu budżetowania w przedsiębiorstwie, wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności oraz analizy odchyleń.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauk społecznych

Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr III

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia: 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych angażujące studentów do pracy grupowej, prace projektowe, dyskusje w grupach problemowych

Punkty ECTS - 4 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

• udział w zajęciach (ćwiczenia): 30 godz.

• przygotowanie do ćwiczeń: 26 godz.

• udział w konsultacjach: 4 godz.

• realizacja zadań projektowych: 15 godz.

• przygotowanie do kolokwium: 25 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godzinach: 100 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

• wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin: 34. Punkty ECTS: 1,36

• o charakterze praktycznym Liczba godzin: 45. Punkty ECTS: 1,8

Literatura:

Podstawowa:

1. M. Dylewski, B. Filipiak, P. Szczypa, Budżetowanie w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2010.

2. J. Goliszewski, Controlling: koncepcja, zastosowanie, wdrożenie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.

3. E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

4. M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie: centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

5. G.K. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin/Mac Consulting, Warszawa 2017.

Uzupełniająca:

1. M. Sierpińska, A. Sierpińska-Sawicz, R.Węgrzyn, Controlling finansowy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019.

2. W. Janik, M. Paździor, Rachunkowość zarządcza i controlling, Politechnika Lubelska, Lublin 2012.

3. M. Foremna-Pilarska, Controlling: narzędzia i struktury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

4. T. Kamiński (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013.

5. J. Komorowski, Budgeting in Enterprise, Warsaw School of Economics, 2015.

6. A.O. Surmacz, M. Brojak-Trzaskowska, M. Porada-Rochoń, J. Lubomska-Kalisz, Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2010.

7. P. Weetman, Financial and management accounting: An introduction, Pearson 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• 2VBIC_W01: ma rozszerzoną wiedzę na temat przebiegu procesów budżetowania działalności jednostki gospodarczej E2_W03

• 2VBIC_W02: ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi planowania i kontroli w przedsiębiorstwie E2_W06

Umiejętności:

• 2VBIC_U01: potrafi prognozować zjawiska i procesy zachodzące w przedsiębiorstwie wykorzystując właściwe instrumenty budżetowania i controllingu E2_U04

• 2VBIC_U02: wyprowadza wnioski, a także proponuje rozwiązania na rzecz poprawy skuteczności budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie E2_U07

Kompetencje społeczne:

• 2VBIC_K01: potrafi pracować w grupie proponując swoje rozwiązania wykorzystujące instrumenty budżetowania i controllingu w procesie zarządzania przedsiebiorstwem E2_K02

• 2VBIC_K02: potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę dotyczącą problematyki budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie E2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Formy zaliczenia ćwiczeń: 50% - kolokwium, 30% - prace projektowe, 20% - rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study)

Podstawa zaliczenia - realizacja zakładanych efektów oraz uzyskanie 55% punktów z ćwiczeń. Dopuszczalna nieobecność na dwóch zajęciach (nieobecności powyżej muszą być zaliczone na konsultacjach).

Więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.