Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-2XANE Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy rachunkowości 0300-ES1-2PRA

Założenia (lista przedmiotów):

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 0300-ES2-2XZFP

Założenia (opisowo):

W zakresie wiedzy student powinien dysponować wiedzą dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa, zasobów i źródeł ich finansowania, powiązań pomiędzy procesami gospodarczymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie, funkcji zarządzania.

W zakresie umiejętności student potrafi: sporządzić bilans i uproszczony rachunek zysków i strat oraz umieć rozpoznać źródła powstawania przychodów i kosztów.

W zakresie kompetencji społecznych student powinien mieć potrzebę kształcenia ustawicznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy ekonomicznej dającej przygotowanie do analizy finansowej i techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa. Studenci nabywają umiejętności analizy wpływu czynników na kształtowanie się wybranej kategorii ekonomicznej za pomocą metod wykorzystywanych w analizie. Studenci nabywają umiejętności wstępnej analizy danych zawartych w podstawowych sprawozdaniach finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) i oceny wskaźnikowej (rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy) oraz analizy i oceny gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M_III przedmiot specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: Studia drugiego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw rachunkowości (0300-ES1-2PRA).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

ćwiczenia 30 godz. ( w tym 6 godz. on-line)

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy grupowej i przygotowania w formie wypowiedzi ustnej lub pracy pisemnej analizy i oceny danego odcinka działalności przedsiębiorstwa.

Ocena końcowa: egzamin

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach stacjonarnie 24 godz.

udział w ćwiczeniach online 6 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń 50 godz.

Udział w konsultacjach 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 28 godz.

egzamin 2 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 42 punkty ECTS 1,68

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 35 punkty ECTS 1,4

Literatura:

Podstawowa:

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze.

Jerzemowska M. [red.], Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2011, 2013

Bednarski L., Borowiecki R., Kurtys E., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Cornwall, Jeffrey R.; Entrepreneurial financial management : an applied approach, Routledge, Taylor & Francis Group; London, New York , 2016

Uzupełniająca:

Grzenkiewicz N., Kowalczyk J., Kusak A. Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,

Efekty uczenia się:

2XAEK_W1 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych dyscyplinie nauk ekonomicznych stosowanych w analizie ekonomicznej, a także modelowania struktur gospodarczych - E2_W07

2XAEK_W2 Student ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian zachodzących w zasobach przedsiębiorstw i strukturze gospodarki oraz o prawidłowościach rządzących tymi procesami - E2_W08.

2XAEK_U1 Student potrafi w oparciu o dyscyplinę naukowa ekonomia prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska oraz procesy ekonomiczne zachodzące w przedsiębiorstwach i gospodarce i wzajemne relacje między nimi. Potrafi analizować i interpretować dane zawarte w sprawozdaniu finansowym (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) i wskaźniki techniczno-ekonomiczne przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (np. Excel) i wykorzystywać je do oceny zmian i do proponowania rozwiązań konkretnych problemów w przedsiębiorstwie. - E2_U01.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę, na które składają się punkty z kolokwium i prac grupowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.