Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcjonowanie spółek publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-2XFSP Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie spółek publicznych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe
warsztatowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot zawiera treści dotyczące mechanizmów funkcjonowania podmiotów zaliczanych do sektora publicznego, a zatem podmiotów sektora finansów publicznych oraz spółek z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, spółek komunalnych oraz przedsiębiorstw i banków państwowych. Celem przedmiotu jest wyjaśnienie zasad tworzenia, finansowania i funkcjonowania tych podmiotów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot zawiera treści dotyczące mechanizmów funkcjonowania podmiotów zaliczanych do sektora publicznego, a zatem podmiotów sektora finansów publicznych oraz spółek z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, spółek komunalnych oraz przedsiębiorstw i banków państwowych. Celem przedmiotu jest wyjaśnienie zasad tworzenia, finansowania i funkcjonowania tych podmiotów.

Pełny opis:

Temat 1. Podmioty publiczne – istota, klasyfikacja i ogólne mechanizmy funkcjonowania 4 godz.

1. Sektor publiczny a sektor prywatny

2.Sfera publiczna, sektor publiczny, sektor finansów publicznych – wzajemne powiązania

3.Podmiot publiczny – definicja

4.Klasyfikacja podmiotów publicznych

5.Ogólne mechanizmy funkcjonowania podmiotów publicznych

Temat 2. Ogólne zasady gospodarowania finansami i majątkiem w podmiotach publicznych 2 godz.

Temat 3. Podmioty sektora finansów publicznych 8 godz.

1.Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych:

a. Jednostki budżetowe

b.Samorządowe zakłady budżetowe

c. Agencje wykonawcze

d.Instytucje gospodarki budżetowej

e. Państwowe fundusze celowe

2.Analiza funkcjonowania wybranych jednostek sektora finansów publicznych

Temat 4. Spółki z udziałem Skarbu Państwa – mechanizmy funkcjonowania 4 godz.

Temat 5. Spółki komunalne – mechanizmy funkcjonowania 4 godz.

Temat 6. Przedsiębiorstwa państwowe 4 godz.

Temat 7. Współczesne instrumenty zarządzania w podmiotach publicznych 4 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Finanse, rachunkowość, kontrola i audyt w sektorze publicznym i prywatnym : studium przypadków / redakcja naukowa Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski, CeDeWu, 2015

Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność / redakcja naukowa Teresa Lubińska, Marcin Będzieszak, Natalia Marska-Dzioba, Difin 2015

Ustawa o finansach publicznych : komentarz / redaktor naukowy Wojciech Misiąg; C.H. Beck 2015

Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego : niestandardowe instrumenty finansowe, spółki komunalne, zamówienia in-house / pod redakcją Piotra Walczaka, C.H. Beck 2016

Literatura uzupełniająca:

Raynei H. G., Understanding and managing public organizations, J. Willey & sons, San Francisko 2003.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Wiedza:

2FSP_W01 Student ma rozszerzoną wiedzę o podmiotach sektora publicznego. E2_W02

2FSP_W02 Student ma wiedzę z zakresu sposobu poszukiwania informacji o zasadach i mechanizmach funkcjonowania podmiotów sektora publicznego oraz ich analizy. E2_W06

2FSP_W03 Student ma pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania podmiotów sektora publicznego. E2_W08

Umiejętności:

2FSP_U01 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania mechanizmów funkcjonowania podmiotów publicznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz w tym zakresie. E2_U02

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w wykładach, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, punkty 10 pkt za aktywność + 20 pkt za prezentację (ocena zawartości merytorycznej – maks. 10 pkt + ocena za jakość prezentacji – maks. 10 pkt)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.