Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Znaczenie transportu w gospodarce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES3-2ZTG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Znaczenie transportu w gospodarce
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student zdobędzie podstawowa wiedzę o roli transportu w gospodarce, w tym pozna podstawową terminologie w odniesieniu do transportu, czynniki kształtujące rynki usług transportowych oraz kształtowanie się głównych rynków gałęziowych w transporcie.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne, doktorackie

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina nauki: ekonomia i finanse

Wymagania wstępne: nie dotyczy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 14 h konwersatorium

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w zajęciach – 14 h

- Praca własna, przygotowanie do zajęć i zaliczenia – 11 h

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 14h, 0,56 ECTS,

- o charakterze praktycznym- 0 h, 0 ECTS.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. UG, Gdańsk 2007

2. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009

3. Mindur L. (red.), Technologie transportowe XXI w., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2014

4. Rydzkowski W., Wojewodzka –Krol K. (red), Transport, PWN, Warszawa 2009

5. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Difin, Warszawa 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Mindur L., Technologia transportu, WKIŁ, Warszawa 2001

2. Załoga E., Problemy transportu i logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

3. Rucińska D., Problemy funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego, Gdańsk 2012

4. Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004

LITERATURA ANGLOJĘZYCZNA:

1. Coyle J. J., et.al., Transportation: A Global Supply Chain Perspective 8th Edition, South-Western College Pub; 2015

2. Prentice B.E, Prokop D., Concepts of Transportation Economics, World Scientific Publishing Co 2015

Efekty uczenia się:

SD_WG01 Student posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu transportu.

SD_WK01 Student zna złożoność gospodarki transportowej oraz modele jej funkcjonowania.

SD_UW01 Student potrafi pozyskać wiedzę, dokonać analizy i poddać krytyce zagadnienia związane z transportem.

SD_UW06 Student potrafi dobierać argumenty, dane statystyczne do prezentacji i dyskusji w zakresie problematyki funkcjonowania transportu.

SD_KO03 Student jest gotów do podejmowania wyzwań wynikających ze zmiennego otoczenia gospodarczego rozumiejąc znaczenie aktywności i współpracy w osiąganiu celów badawczych oraz do wykazania się przedsiębiorczością w działaniu.

SD_KR01Student jest gotów do podejmowania aktywnej postawy wobec wyzwań badawczych, zawodowych i dydaktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: prezentacja Power Point, wykonywanie zadań, dyskusja.

Zaliczenie na ocenę. Aktywność w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Truskolaski
Prowadzący grup: Tadeusz Truskolaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.