Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LN1-1MAT Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia logistyki I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Wiedza z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje elementy analizy matematycznej w zakresie funkcji jednej i dwóch zmiennych oraz algebry liniowej. Szczególna uwaga jest zwrócona na zapoznanie z metodami matematycznymi stosowanymi w naukach społecznych. Wykład zawiera definicje, wzory i twierdzenia z matematyki oraz przykłady. Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania, które oswajają z teorią.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, M_2 Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki

Dziedzina: nauki matematyczne; Dyscyplina: matematyka

Rok studiów/semestr 1 rok, 2 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Wiedza z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 18 godz. – wykład, 18 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne

Metody podające (wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna).

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 18 h;

udział w ćwiczeniach – 18 h;

udział w konsultacjach – 4 h;

odrabianie prac domowych – 30 h;

przygotowanie do zajęć – 25 h;

przygotowanie do kolokwium – 25 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 30 h;

Łączny nakład pracy studenta – 150 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 41/1,64

o charakterze praktycznym: 100/4

Literatura:

Podstawowa:

1. Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Bażańska T., Nykowska M., Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2007.

3. Mierzyńska D., Perło N., Roszkowska E., Algebra liniowa z elementami zastosowań w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.

4. Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

5. Roszkowska E., Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Uzupełniająca:

1. Gurgul H., Suder M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

2. Piszczała J., Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2008.

3. Matłoka M. (red.), Matematyka dla ekonomistów. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1MAT_W01 Ma podstawową wiedzę o wektorach, macierzach i układach równań liniowych oraz możliwościach ich wykorzystania do

analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych, a także potrafi wykonać operacje na macierzach i rozwiązać układ równań liniowych. L1_W07, L1_W010

1MAT_W02 Ma podstawową wiedzę o funkcjach jednej zmiennej (w tym z rachunku różniczkowego i całkowego) oraz możliwościach ich

wykorzystania do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych, a także posługuje się prawidłowo podstawowymi własnościami funkcji jednej

zmiennej, potrafi wyznaczyć podstawowe pochodne i całki funkcji jednej zmiennej.L1_W07, L1_W010

1MAT_W03 Ma podstawową wiedzę o funkcjach dwóch zmiennych (przede wszystkim z rachunku różniczkowego) oraz możliwościach ich

wykorzystania do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych, a także potrafi wyznaczyć podstawowe pochodne cząstkowe i rozwiązywać

elementarne zagadnienia optymalizacyjne funkcji dwóch zmiennych. L1_W07, L1_W010

UMIEJĘTNOŚCI

1MAT_U01 Potrafi rozwiązywać elementarne zagadnienia optymalizacyjne z wykorzystaniem funkcji jednej i dwóch zmiennych oraz narzędzi algebry liniowej L1_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1MAT_K01 Potrafi samodzielnie rozszerzyć wiedzę i umiejętności z matematyki. L1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny zawierający pytania testowe zamknięte i otwarte.

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium, wykonania pracy domowej oraz aktywności na zajęciach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 2 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.