Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LN1-3EKO Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologistyka
Jednostka: Zakład Zrównoważonego Rozwoju
Grupy: 3L niestac.studia logistyki I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu ekonomii i prawa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką recyrkulacji materiałów w gospodarce i z procesami gospodarowania odpadami. Studenci zapoznają się z organizacją logistycznie zintegrowanych systemów postępowania z poszczególnymi strumieniami odpadów. Poznają też metody analizy i minimalizacji wpływu przepływów materialnych na środowisko, takich jak ekobilansowanie i ekoprojektowanie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia niestacjonarne

Przedmiot kierunkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów 3, semestr 6

Liczba godzin zajęć: 18 godzin wykładu, 9 godzin ćwiczeń

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 1,5 ECTS:

- udział w wykładach i ćwiczeniach - 27 godzin

- udział w konsultacjach 10 godzin

- udział w egzaminie 1 godzina

Pozostałe:

- samokształcenie - 30 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń - 18 godzin

- przygotowanie prac domowych - 16 godzin

- przygotowanie do egzaminu - 16 godzin

Literatura:

Literatura podstawowa

1. J. Szołtysek, S.Twaróg Logistyka zwrotna: teoria i praktyka BL, Poznań 2017.

2. M. Hordyńska. Ekologistyka i zagospodarowanie odpadów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.

3. K. Michniewska, Logistyka odzysku w opakowalnictwie, Difin, Warszawa 2013.

4. Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, PWN, Warszawa 2011.

Literatura dodatkowa:

1. Ł. Fukas-Płonka, Zarządzanie gospodarką odpadami, WFOŚiGW, Poznań 2010.

2. W. Adamczyk, Ekologia wyrobów, PWE, Warszawa 2004.

3. S. Nahotko, Podstawy zarządzania ekologicznego przedsiębiorstwem, OWO-PO, Bydgoszcz 2010.

4. Z. Korzeń, Ekologistyka, BL, Poznań 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EKO_W01. Rozumie zakres i zadania ekologistyki we współczesnej gospodarce oraz definiuje podstawowe pojęcia

EKO_W02. Ma podstawową wiedzę dotyczącą regulacji prawnych gospodarki odpadami: rozumie i wykorzystuje adekwatne przepisy

Umiejętności:

EKO_U01. Pozyskuje i analizuje dane o gospodarce odpadami z różnych źródeł polsko- i obcojęzycznych

EKO_U02. Formułuje poprawne wnioski dotyczące ekologistyki i uczestniczy w dyskusji

EKO_U03. Przygotowuje wystąpienia ustne i pisemne z zakresu przedmiotu

Kompetencje społeczne:

EKO_K01. Rozumie odpowiedzialność za podejmowane decyzje i jest gotów do odpowiedzialnego podejmowania ról zawodowych

EKO_K02. Jest świadom roli wiedzy w podejmowaniu decyzji i jest gotów do ciągłego jej uzupełniania i podnoszenia.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin końcowy pisemny

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie prac grupowych wykonywanych w trakcie zajęć, prac projektowych wykonywanych częściowo w trakcie zajęć oraz poza zajęciami, na podstawie kolokwium końcowego

Ocena końcowa ustalana na podstawie liczby uzyskanych punktów (% liczby maksymalnej):

- 55-64% - dst

- 65-73% - dst+

- 75-82% - db

- 85-90% - db+

- 91-100% - bdb

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.