Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja magazynów i centrów logistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LN1-3YOMC Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja magazynów i centrów logistycznych
Jednostka: Zakład Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami
Grupy: 3L niestac.studia logistyki I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania i organizacji magazynów i centrów logistycznych. Studenci zdobywają umiejętność analizy roli magazynów i centrów logistycznych we współczesnych łańcuchach dostaw. Ponadto potrafią wskazać i uzasadnić ekonomicznie różne strategie i modele działania centrów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem analizy kosztowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 5, Przedmioty specjalnościowe (Logistyka handlu i usług)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Rok III, Semestr V

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin wykładów

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 18 godzin

przygotowanie do wykładów: 30 godzin

przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

egzamin: 2 godziny

udział w konsultacjach: 10 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20, punkty ECTS 2.1

- o charakterze praktycznym: 0, punkty ECTS 0

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fechner I., Centra logistyczne, Cel, realizacja, przyszłość, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003.

2. Kowalska-Napora E., Infrastruktura logistyczna, OECONOMICUS, Szczecin 2011.

3. Markusik S., Infrastruktura logistyczna w transporcie, tom II, Infrastruktura punktowa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

4. Skowron-Grabowska B., Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, PWE, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1.Beier J., Rutkowski K., Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.

2. Fechner I., Centra logistyczne i ich rola w procesach przepływu ładunków w systemie logistycznym Polski, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 76, Transport, Warszawa 2010.

3. Walczak M., Centra logistyczne. Wyzwania. Przyszłość, Warszawa 2008.

4. E. H. Frazelle, World-Class Warehousing and Material Handling, Second Edition, 2016, ISBN-13: 978-0071842822

5. A. Rushton, The Handbook of Logistics and Distribution Management: Understanding the Supply Chain, Kogan Page, 2017, ISBN-13: 978-0749476779

6. R. Gwynne, Warehouse Management, A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse, Kogan Page, 2014, ISBN13 (EAN): 9780749469344

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

WIEDZA

3YOMC_W01 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zagadnień: logistyki towarów i usług, outsourcingu usług logistycznych, normalizacji i systemów jakości w logistyce, systemów informatycznych w logistyce, L1_W02

3YOMC_W02 Student zna normy, reguły i zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, L1_W03

3YOMC_W03 Student ma podstawową wiedzę na temat optymalizacji systemów logistycznych, L1_W010

3YOMC_W04 Student zna podstawowe osiągnięcia, trendy i kierunki rozwojowe logistyki, L1_W011

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.