Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz. 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-2ANG3 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz. 3
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym.

Założeniem lektoratu z języka obcego jest:

- wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

- motywowanie do pracy w grupie

- motywowanie do pogłębiania wiedzy o instytucjach i strukturach związanych z logistyką

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Zajęcia poświęcone są praktycznemu ćwiczeniu wszystkich sprawności językowych, konwersacjom, dyskusjom, prezentacjom oraz pracom pisemnym.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 120 godz. ćwiczeń realizowanych przez cztery semestry

- I rok studiów: 30 godz. - cz.1 (semestr zimowy) i 30 godz. - cz.2 (semestr letni)

- II rok studiów: 30 godz. - cz.3 (semestr zimowy) i 30 godz. - cz.4 (semestr letni)

Bilans nakładu pracy studenta:

120 godz. – udział w zajęciach - 4 pkt ECTS

60 godz. – przygotowanie do zajęć, prezentacji, zaliczeń - 2 pkt ECT

Literatura:

“English for Logistics” Marion Gussendorf, Oxford University Press

“Market Leader Logistics Management” A. Pilbeam, N. O'Driscoll, Pearson Education Limited

“Career Paths Logistics” D. Evans, V. Dooley, J. Buchannan, Express Publishing

Efekty uczenia się:

1. Student ma podstawową wiedzę o instytucjach i strukturach związanych z logistyką, więziach między nimi występujących i kierunkach ich ewolucji L1_W06

2. Student w zakresie języka obcego ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych zgodne z wymaganiami określonymi

dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego L1_U10

3. Student potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role M1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po semestrze I, II, III i IV.

Ocena prezentacji, prac pisemnych, aktywności na zajęciach

Testy cząstkowe

Testy i kartkówki uważa się za zaliczone jeśli student uzyska minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

Prace pisemne oceniane będą w zależności od stopnia złożoności danego tekstu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.