Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Handel zagraniczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-2HZA Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Handel zagraniczny
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonomia 0300-LS1-1EKO
Geografia ekonomiczna 0300-LS1-1GEO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z handlem zagranicznym, tj.: zależności między handlem międzynarodowym i handlem zagranicznym, roli handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju; narzędzi polityki handlowej krajów, znaczenia handlu zagranicznego w procesie przywracania równowagi bilansu płatniczego, wpływu międzynarodowej integracji gospodarczej na rozwój handlu zagranicznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: M_4

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/ semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr III

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z zakresu: ekonomii, geografii ekonomicznej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażowanie studentów do dyskusji w trakcie wykładu

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin końcowy w formie testu

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 30 godz.

przygotowanie do wykładu: 10 godz.

egzamin: 2 godz.

przygotowanie do egzaminu: 56 godz.

udział w konsultacjach: 2 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godz. 34 punkty ECTS 1,36

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Rymarczyk J., „Handel Zagraniczny. Organizacja i technika”, PWE, Warszawa 2012

2. Stępień B., „Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków”, PWE, Warszawa 2007

3. Grabowiecki J., „Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do Unii Europejskiej”, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2012

4. A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa, 2017

5. Dominick Salvatore, Introduction to International Economics, 3rd Edition International Student Version, 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. „Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej”, pod red. R. Orłowskiej i K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012

2. Misala J., „Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa”, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

2HZA_W01 Student zna normy, reguły i zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych funkcjonujących w obszarze handlu zagranicznego (L1_W03)

2HZA_W02 Student ma podstawową wiedzę na temat ekonomicznych i instytucjonalnych uwarunkowań działalności logistycznej w systemie handlu międzynarodowego (L1_W09)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażowanie studentów do zadawania pytań i dyskusji w trakcie wykładu.

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin końcowy pisemny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.