Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja i negocjacje w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-2KOM Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja i negocjacje w logistyce
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni mieć ogólną wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi komunikacji i negocjacji w logistyce. Po zakończeniu kursu studenci powinni znać podstawowe metody i zasady, na których opiera się prawidłowa komunikacja i rozumieć przeszkody, jakie mogą pojawić się w procesie komunikacji. Powinni także znać etapy negocjacji i działania, jakie należy podjąć w ramach każdego z tych etapów.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki,

Forma studiów stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Moduł_5 przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr Rok II semestr 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin ćwiczeń

Ćwiczenia oparte na dyskusji grupowej, analizie studiów przypadków, rozwiązywaniu zadań i testów, prezentacjach przygotowanych referatów i prezentacji multimedialnych

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 11godz.

Przygotowanie prezentacji/referatu 10godz.

Przygotowanie do kolokwium 7godz.

Udział w konsultacjach 2godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 1,06

o charakterze praktycznym - 20 godz. 0,66 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. C.Hamilton, Skuteczna komunikacja w biznesie, PWN, Warszawa 2011,

2. W.Budzyński, Negocjowanie i zawieranie umów handlowych: uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia, Poltext, Warszawa 2014

3. J.Stelamach, B.Brożek, Negocjacje, Copernicus Center Press, Kraków 2014

Uzupełniająca:

1.M.Makara-Studzińska, Jak zwiększyć swoją siłę, czyli o skutecznej komunikacji w biznesie, Wyd. Słowo i Myśl, Lublin 2013,

2. B.Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2014,

Efekty uczenia się:

2KOM_W01 Ma podstawową wiedzę na temat roli i znaczenia prawidłowej komunikacji w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru logistyki (L1_W02)

2KOM_W02 Ma podstawową wiedzę o zasadach, technikach i stylach prowadzenia negocjacji w biznesie (L1_W02)

2KOM_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne wpływające na sposób i techniki komunikacji oraz na przebieg negocjacji w biznesie (L1_U01)

2KOM_K01 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej rożne role (L1_K02)

2KOM_K02 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę przez samokształcenie (L1_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na podstawie realizacji wskazanych form aktywności. Aby zaliczyć przedmiot należy zdobyć co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia,

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.