Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka marketingowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-2LMK Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka marketingowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii, w szczególności na temat zasad gospodarowania w gospodarstwie domowym i w przedsiębiorstwie.Powinien również mieć wiedzę o zasadach funkcjonowania gospodarki rynkowej.Potrzebna jest również wiedza z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,w szczególności o organizacji i funkcjach przedsiębiorstwa:strategii, finansowej, marketingowej, personalnej, zaopatrzeniowej.

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy o zasadach działalności marketingowej, poznanie metod realizacji funkcji marketingowej w przedsiębiorstwie logistycznym z wykorzystaniem właściwych narzędzi. Studenci nabywają umiejętności analizowania warunków rynkowych i dostosowania do nich instrumentów marketingowych Studenci powinni doceniać znaczenie działalności marketingowej w przedsiębiorstwie logistycznym, mieć świadomość zmian w tym obszarze oraz konieczność uaktualniania wiedzy na ten temat.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treści wykładu obejmują kluczowe zagadnienia realizacji funkcji marketingu w przedsiębiorstwie, w szczególności dotyczące budowania strategii marketingowej oraz jej realizacji w postaci polityki produktu, ceny ,kanałów sprzedaży oraz promocji.Omawiane są również zagadnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa w biznesowym środowisku lokalnym i globalnym oraz rola marketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki.,forma studiów Stacjonarne,rodzaj przedmiotu,dziedzina i dyscyplina nauki: ekonomia, rok studiów 2, semestr 3,wymagania wstępne mikroekonomia, zarządzanie,liczba godzin dy dydaktycznych: 15 godzin wykład, 30 godzin, ćwiczeń. Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

Ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie pracy grupowej w postaci zespołowych prezentacji multimedialnych.,, punkty ECTS- 4, bilans nakładu pracy studenta :Liczba godzin:

Udział w wykładach 15

Przygotowanie się do wykładu 7,5

Przygotowanie do egzaminu końcowego 10

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Przygotowanie prac domowych-pisemnych 10

Udział w konsultacjach 7,5

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 10

kod przedmiotu : 0300-LS1-2LMK

Język polski

przedmiot kierunkowy

Wykład ma za zadanie zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami nauki o marketingu, takimi jak:

1. Istota logistyki marketingowej

2. Otoczenie marketingowe i jego zmiany

3. Budowanie relacji z klientem

4. Tworzenie wartości dla klienta

5. Konkurencja oparta na czasie

6. Łańcuchy dostaw zorientowane na popyt

7. Obsługa klienta globalnego

Wykład będzie prowadzony z naciskiem nie tylko na dostarczenie wiedzy ale również kształtowanie umiejętności.

Literatura:

1. M.Kramarz, Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji, Difin, Warszawa 2014

2. J.Dyczkowska, Marketing usług logistycznych, Difin, Warszawa 2014

3. M.Christopher, H.Peck, Logistyka marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005

4. G.Armstrong, Ph.Kotler, Marketing. Wprowadzenie, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2015

5. M.Christopher, H.Peck, Marketing Logistics, Routledge, 2012

Efekty uczenia się:

WIEDZA

L1_W05 Student ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji funkcjonujących w sferze logistyki, o ich przyczynach, skali i konsekwencjach Z1_W03

L1_W06 Ma elementarną wiedzę o instytucjach i strukturach związanych z logistyką, więziach pomiędzy nimi występujących i kierunkach ich ewolucji Z1_W04

UMIEJĘTNOŚCI

L1_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne( kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów logistycznych Z1_U01

L1_U06 Posiada umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy Z1_U06

L1_U09 Posiada umiejętność poprawnego komunikowania sie w mowie i w piśmie, w szczególności argumentowania z wykorzystaniem zróżnicowanych ujęć teoretycznych Z1_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

L1_KO1 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na dynamikę procesów gospodarczych Z1_K01

L1_KO2 Potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role Z1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium

- egzamin końcowy: Pisemny sprawdzian wiedzy w oparciu o zadanie typu studium przypadku

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.