Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka zaopatrzenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-3LZA Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka zaopatrzenia
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat logistyki zaopatrzenia, w szczególności zarządzania procesem zakupu, prognozowania potrzeb i zapasów, rachunku kosztów logistyki zaopatrzenia oraz metod wspomagających podejmowanie decyzji zaopatrzeniowych. Na tej podstawie student powinien zdobyć umiejętność zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem różnych metod i systemów wspomagających.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4, Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Ekonomia

Rok studiów/semestr: Rok III, Semestr V

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów oraz 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia - praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 15 godzin

przygotowanie do egzaminu: 15 godzin

egzamin: 2 godziny

udział w konsultacjach: 8 godzin

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń: 30 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 55, punkty ECTS 2.2

- o charakterze praktycznym: 30, punkty ECTS 1,2

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005

Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Wydanie III, Biblioteka Logistyka, Poznań 2005

Matuszek J., Logistyka zaopatrzenia, Wyd. PWSZ im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2012

Literatura uzupełniająca:

Andrzejczyk P., Zając J., Zapasy i magazynowanie, Przykłady i ćwiczenia, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009 r.

Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 3, Wyd. Difin, Warszawa 2009.

Piasecki D., Inventory Management Explained: A focus on Forecasting, Lot Sizing, Safety Stock, and Ordering Systems, 2007, ISBN-13: 978-0972763110

Frazelle E.H., Inventory Strategy, MCGRAW-HILL Professional, 2015, ISBN13 (EAN): 9780071847179

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

WIEDZA

3LZA_W01 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zagadnień: logistyki towarów i usług, outsourcingu usług logistycznych, normalizacji i systemów jakości w logistyce, systemów informatycznych w logistyce, L1_W02

3LZA_W03 Student ma podstawową wiedzę na temat optymalizacji systemów logistycznych, L1_W010

3LZA_W04 Student zna podstawowe osiągnięcia, trendy i kierunki rozwojowe logistyki, L1_W011

UMIEJĘTNOŚCI

3LZA_U01 Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów logistycznych, L1_U01

3LZA_U02 Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie logistyki, L1_U03

3LZA_U03 Student posiada umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej w sferze logistyki, L1_U06

3LZA_U04 Student samodzielnie identyfikuje, opisuje i proponuje racjonalne rozwiązania w obszarze logistyki, L1_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3LZA_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na dynamikę procesów gospodarczych, L1_K01

3LZA_K02 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, L1_K05

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu w formie pisemnej, po wcześniejszym zaliczeniu ćwiczeń.

Ćwiczenia:

zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat logistyki zaopatrzenia oraz roli jaką odgrywa we współczesnych procesach logistycznych. W szczególności student powinien zdobyć wiedzę na temat systemów zamawiania w logistyce zaopatrzenia oraz zarządzania zapasami. Przedmiotem analizy na zajęciach jest zarządzanie procesem zakupu, prognozowanie potrzeb i zapasów, rachunek kosztów logistyki zaopatrzenia oraz metody wspomagające podejmowanie decyzji zaopatrzeniowych. Stanowi to punkt wyjścia do umiejętności efektywnego i sprawnego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem narzędzi wspomagających, odnoszących się do prognozowania zaopatrzenia, kosztów i jakości obsługi klienta.

Pełny opis:

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Ekonomia

Rok studiów/semestr: Rok III, Semestr V

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów oraz 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia - praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 15 godzin

przygotowanie do egzaminu: 15 godzin

egzamin: 2 godziny

udział w konsultacjach: 8 godzin

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń: 30 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 55, punkty ECTS 2.2

- o charakterze praktycznym: 30, punkty ECTS 1,2

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005

Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Wydanie III, Biblioteka Logistyka, Poznań 2005

Matuszek J., Logistyka zaopatrzenia, Wyd. PWSZ im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2012

Literatura uzupełniająca:

Andrzejczyk P., Zając J., Zapasy i magazynowanie, Przykłady i ćwiczenia, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009 r.

Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 3, Wyd. Difin, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.