Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Outsourcing usług logistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-3OUT Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Outsourcing usług logistycznych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy logistyki 0300-LS1-1LOG
Zarządzanie 0300-LS1-1ZAR

Założenia (opisowo):

W zakresie wiedzy student zna istotę i zadania funkcji logistycznej.

W zakresie umiejętności student potrafi dokonać fragmentacji usługi logistycznej

W zakresie kompetencji student powinien posiadać potrzebę kształcenia ustawicznego.Skrócony opis:

Kurs przedstawia istotą, zakres i znaczenie outsourcingu usług logistycznych dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, podmioty funkcjonujące na rynku usług logistycznych oraz formy współpracy między nimi (w szczególności z formy współpracy przez outsourcing. Podjęta zostanie próba opracowania cyklu outsourcingu funkcji logistycznej (lub jej części) dla wybranego podmiotu.

Pełny opis:

We współczesnych organizacjach funkcjonujących w zmiennym i złożonym otoczeniu obserwuje się odejście od tradycyjnych (klasycznych) rozwiązań organizacyjnych na rzecz bardziej elastycznych rozwiązań umożliwiających szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu i jednocześnie sprzyjających sprostaniu wymaganiom klienta. Jednym z takich rozwiązań jest outsourcing funkcji logistycznej.

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M_5 przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 5

Wymagania wstępne: Podstawy logistyki (0300-LS1-1LOG ), Zarządzanie (0300-LS1-1ZAR)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja grupowa nad poruszanymi zagadnieniami,

- praca grupowa na przygotowywanym projektem cyklu outsourcingu wybranego procesu w ramach funkcji logistycznej,

- prezentacja multimedialna etapów cyklu outsourcingu .

- opracowanie końcowego projektu wybranego procesu.

Ocena końcowa:kolokwium w formie pisemnej (60% oceny), projekt outsourcingowy (30% oceny), pozostałe prace (10% oceny)

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w ćwiczeniach 30 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń 20 godz.

- udział w konsultacjach 10 godz.

- przygotowanie do kolokwium 15 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 40, punkty ECTS 1,4

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 28, punkty ECTS 1,12.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Ciesielski M. (red.), Rynek usług logistycznych, Difin Warszawa 2005.

Jeszka A. M., Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Difin Warszawa 2013.

Power M.J., Desouza K.C., Bonifazi C., Outsourcing podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes, Warszawa 2008.

Ciesielska D., Radło M-J., Outsourcing w praktyce, Poltext, Warszawa 2011 (2014)

J.A. Tompkins, S.W. Simonson, B.W. Tompkins, B.A.Upchurch, Logistics and Manufacturing Outsourcing: Harness Your Core Competencies, Tompkins Press,Raleigh 2005.

V. Kolmogorovs, Logistics Outsourcing: A way to increase efficiency, Akademiker Verlag 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

S. Juściński, Outsourcing w zarządzaniu logistycznym, Wydawnictwo Polihymia, Lublin 2011.

Borkowski A., Przemiany w sferze usług i ich perspektywy rozwojowe w dobie globalizacji, Wydawnictwo My Book, Szczecin 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza:

3OUT_W01 Student ma podstawową wiedzę o rodzajach relacji występujących na rynku usług logistycznych i rządzących nimi prawidłowości. L1_W04

3OUT_W02 Student zna metody i narzędzia rozwiązywania problemów w obszarze outsourcingu usług logistycznych. L1_W07

Umiejętności:

3OUT_U01 Student potrafi pozyskiwać, interpretować i wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania konkretnych zjawisk zachodzących w zakresie outsourcingu usług logistycznych oraz ich uwarunkowań. Potrafi opracować cykl outsourcingu funkcji logistycznej. L1_U02

Kompetencje społeczne:

3OUT_K01 Ma świadomość rosnącej złożoności problemów występujących w procesach outsourcingowych i trudności występujących we współpracy pomiędzy zleceniodawca i zleceniobiorca usług outsourcingowych i umiejętności do potrzebnych do rozwiązania tych problemów, dlatego rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego w dynamicznie zmieniającym się środowisku. L1_K01

3OUT_K02 Student Potrafi funkcjonować w grupie i realizować założone cele przy opracowywaniu rozwiązań studiów przypadku. L1_K02.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia angażujące studentów do dyskusji i opracowywanie projektu w grupach, prezentacje multimedialne,

projekt outsourcingowy.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach (10%), projektu cyklu outsourcingu (30%), kolokwium sprawdzającego wiedzę (60% oceny).

Przekroczenie 50% nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje studenta do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grześ
Prowadzący grup: Anna Grześ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.