Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-3ROS3 Kod Erasmus / ISCED: 09.302 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski cz.3
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności komunikowania się w języku obcym na poziomie elementarnym w sytuacjach, wymagających znajomości języka zawodowego.

Nauka języka rosyjskiego na poziomie A1/A2 (rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie).

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym.

Zajęcia poświęcone są praktycznym ćwiczeniom wszystkich sprawności językowych ze szczególnym naciskiem na prezentacje ustne oraz ćwiczenia pisemne.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

1 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 30 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 h = 1 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 30 h = 1 pkt ECTS

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem rosyjskim w sytuacjach codziennej komunikacji w kontekście zawodowym na poziomie elementarnym.

Literatura:

Алексеенко, В.Б. Основы логистики: учеб. пособие / Алексеенко В.Б., Стрельникова И.А. – Москва 2013.

Баско, И.М. Логистика: учебное пособие / И.М. Баско и др. – Минск: Белорусский государственный экономический университет, 2013.

Манжай, И.С. Логистика: конспект лекций / Манжай И.С. – Москва: Приор-издат, 2012.

Жили-были, 28 уроков для начинающих, Варшава 2009.

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Efekty uczenia się:

1. Student ma podstawową wiedzę o instytucjach i strukturach związanych z logistyką, więziach między nimi występujących i kierunkach ich ewolucji L1_W06

2. Student w zakresie języka obcego ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych L1_U10

3. Student potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role M1_K02

Wiedza: Zna słownictwo ( kontekst zawodowy), zakres gramatyczny, normy i rytuały na poziomie komunikacji A1.

Umiejętności: Posługuje się językiem rosyjskim na poziomie elementarnym A1 w sytuacjach codziennej komunikacji w firmie/zakładzie pracy.

Kompetencje społeczne: Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia na ocenę po V semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gocha Kvantaliani
Prowadzący grup: Gocha Kvantaliani
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.