Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obsługa celna i graniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-3XOCG Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obsługa celna i graniczna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu „Obsługa celna i graniczna” jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obsługi celnej i granicznej międzynarodowego ruchu towarowego i osobowego, przede wszystkim na przykładzie Unii Europejskiej oraz Układu z Schengen. Omówione zostaną następujące zagadnienia: granica państwa a granica celna, rola służby celnej w obsłudze międzynarodowego ruchu towarowego i osobowego, przestępczość graniczna i przemyt.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalnościowy

MODUŁ: 5

DZIEDZINA: NAUKI EKONOMICZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok III/ semestr 5

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 15 h, ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

- ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, case'ów, dyskusja.

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

- wykład: egzamin końcowy w formie testu

- ćwiczenia: kolokwium

PUNKTY ECTS: 4

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- egzamin: 2 h

- przygotowanie do wykładu: 10 h

- udział w w konsultacjach; 4 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do kolokwium: 19 h

- przygotowanie do egzaminu: 20 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 51 (ECTS: 2,04)

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 10 (ECTS: 0,4)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Maksimczuk A., Sidorowicz L. Graniczna obsługa ruchu osobowego i towarowego w Unii Europejskiej, Almamer Warszawa 2008.

2. Stępień B (red.) Handel zagraniczny - Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Gołębiowski S., Obsługa celna w przepływie towarów, Difin, Warszawa 2007

2. Maksimczuk A., Sidorowicz L. Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, LexisNexis Warszawa 2007

3. D. Kosacka-Łędzewicz, B. Olszewski, Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport, Import 2013, Unimex - Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2013

Efekty uczenia się:

3XOCG_W01 Student ma wiedzę na temat funkcji politycznych, ekonomicznych oraz prawnych granic państwowych, na przykładzie UE - L1_W01

3XOCG_W02 Zna normy, reguły i zasady przekraczania granicy przez osoby i towary na wewnętrznej granicy UE, zwłaszcza na granicy z państwami trzecimi, głownie z Rosją, Ukrainą i Białorusią - L1_W03

3XOCG_U01 Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska i problemy obsługi celnej i granicznej przez granice UE - L1_U01

3XOCG_U02 Posiada umiejętności rozumienia i analizowania różnych sytuacji związanych przemieszaniem towarów i przekraczaniem granic UE z państwami członkowskimi i trzecimi - L1_U08

3XOCG_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy u umiejętności oraz rozumie obligatoryjności stosowania norm prawnych i uwarunkowania ich stosowania wobec obrotu towarami i ruchem ludzi przez granice zewnętrzne UE, na przykładzie Polski - L1_K01

3XOCG_K02 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykazuje aktywność decyzyjną i dyscyplinę realizacyjną - L1_K04

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej (test składający się z pytań otwartych i zamkniętych).

Kolokwium w formie testu, pytania otwarte i zamknięte

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.