Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka w gospodarce turystycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-3YLGT Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka w gospodarce turystycznej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe specjalistyczne
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Istotą przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy ze specyfiką gospodarki turystycznej. W ramach wykładów przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące istoty turystyki, rodzajów oraz czynników rozwoju turystyki. Wskazane zostaną funkcje i dysfunkcje turystyki zarówno w ujęciu krajowym, jak też międzynarodowym. Znaczna uwaga zostanie poświęcona popytowi i podaży turystycznej, czynnikom na nie oddziałującym, skutkom rozwoju turystyki. Zostaną omówione sektory gospodarki turystycznej, usługi turystyczne, związki turystyki z gospodarką narodową i polityka państwa na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej. Zostaną wskazane związki logistyki i turystyki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Istotą przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy ze specyfiką gospodarki turystycznej.

Pełny opis:

1. Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze

Podstawowe pojęcia: turysta, turystyka, ruch turystyczny, walory i atrakcje turystyczne, produkt turystyczny, przestrzeń turystyczna, region turystyczny, rejon recepcji turystycznej. Rys historyczny rozwoju turystyki na świecie. Rozwój turystyki w Polsce.

2. Rodzaje turystyki

Turystyka krajobrazowa. Turystyka kwalifikowana – ekoturystyka. Turystyka zdrowotna. Turystyka biznesowa. Turystyka etniczna. Turystyka religijno–pielgrzymkowa. Turystyka kulturowa. Agroturystyka. Turystyka weekendowa.

3. Rekreacja jako zjawisko społeczne

Człowiek i jego potrzeby w relacji z naturą. Hierarchia systemu wartości w relacji: człowiek – przyroda, a jakość i styl życia. Specyfika rekreacji na wybranych obszarach.

4. Czynniki rozwoju współczesnej turystyki i rekreacji

Ogólna charakterystyka czynników rozwoju turystyki. Czas wolny od pracy. Siła nabywcza ludności. Urbanizacja. Środowisko przyrodnicze i społeczne. Psychologiczne i socjologiczne konsekwencje rozwoju cywilizacji.

5. Funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki

Pojęcie funkcji. Podstawowe funkcje turystyki: wypoczynkowa, zdrowotna, wychowawcza, edukacyjna, ekonomiczna, kulturowa. Dysfunkcje współczesnej turystyki. Bilans gospodarczych i społecznych korzyści i kosztów współczesnej turystyki.

6. Turystyka międzynarodowa

Rozmiary turystyki międzynarodowej w świecie. Regiony turystyczne świata. Struktura regionalna turystyki światowej. Turystyka przyjazdowa do Polski. Zagraniczne wyjazdy turystyczne mieszkańców Polski. Czynniki wpływające na wielkość międzynarodowego ruchu turystycznego.

7. Zagospodarowanie turystyczne

Sektor bazy noclegowej i gastronomii. Sektor atrakcji. Sektor transportowy. Sektor organizacji i pośredników turystycznych. Sektor organizacji lokalnych w obszarach recepcji ruchu turystycznego.

8. Gospodarka turystyczna

Pojęcie i zakres gospodarki turystycznej. Rynek turystyczny. Popyt i podaż turystyczna. Gospodarcze konsekwencje rozwoju turystyki. Marketing w turystyce. Stymulowanie procesów gospodarczych w turystyce.

9. Organizacja sfery obsługi ruchu turystycznego

System organizacji obsługi ruchu turystycznego. Zadania organów rządowych i samorządowych. Organizacje i stowarzyszenia branżowe w turystyce. Gospodarcze podmioty turystyczne.

10. Związki turystyki z gospodarką narodową

Związki turystyki z transportem. Związki turystyki z przemysłem. Powiązania turystyki z rolnictwem. Powiązania turystyki z leśnictwem. Związki turystyki ze sportem. Powiązania turystyki z kulturą. Powiązania turystyki z gospodarką wodną. Turystyka a rynek pracy. Turystyka a obrót gospodarczy.

11. Usługi turystyczne

Definicja usług turystycznych. Usługi transportowe. Usługi hotelarskie. Usługi informacyjne. Usługi gastronomiczne. Usługi bankowe. Usługi pośrednictwa i organizacji. Usługi przewodnickie. Usługi wypoczynkowe i rekreacyjne. Usługi handlowe i rzemieślnicze. Usługi infrastruktury lokalnej.

12. Polityka państwa na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej

Krajowa i lokalna polityka turystyczna. Edukacja kadr na potrzeby turystyki. Instytucje badawcze

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Władysław W. Gaworecki. Turystyka; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

2. Turystyka (red. nauk.) Włodzimierz Kurek; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

3. Tadeusz Chudoba; Teoria turystyki a zarządzanie turystyką. Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa 2008.

4. Janusz Czerwiński; Podstawy turystyki; Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2015.

5. Ekonomiczne problemy turystyki; (red. nauk.) Beata Meyer, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Trendy w turystyce (red. nauk.) Elżbieta Biernat, Ewa Dziedzic, Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2017.

2. Turystyka wiejska i agroturystyka; (red.) Wioletty Kamińskiej i Małgorzaty Wilk-Grzywny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2015.

3. Leszek Korzeniowski, Witold Zych; Zarządzanie w turystyce. EAS, Kraków 2015.

4. Wybrane aspekty turystyki i rekreacji; (red. nauk.) Andrzej Anszperger i Zdzisław Preisner. Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2013.

5. Szczepanowski Adam Edward; Ekonomika turystyki kulturowej. Difin, Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny, standardowa skala punktowa - skala ocen.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zielińska
Prowadzący grup: Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Istotą przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy ze specyfiką gospodarki turystycznej. W ramach wykładów przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące istoty turystyki, rodzajów oraz czynników rozwoju turystyki. Wskazane zostaną funkcje i dysfunkcje turystyki zarówno w ujęciu krajowym, jak też międzynarodowym. Znaczna uwaga zostanie poświęcona popytowi i podaży turystycznej, czynnikom na nie oddziałującym, skutkom rozwoju turystyki. Zostaną omówione sektory gospodarki turystycznej, usługi turystyczne, związki turystyki z gospodarką narodową i polityka państwa na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej. Zostaną wskazane związki logistyki i turystyki.

Pełny opis:

1. Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze.

2. Rekreacja jako zjawisko społeczne.

3. Rodzaje turystyki.

4. Czynniki rozwoju współczesnej turystyki i rekreacji.

5. Funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki.

6. Turystyka międzynarodowa.

7. Zagospodarowanie turystyczne.

8. Gospodarka turystyczna.

9. Organizacja sfery obsługi ruchu turystycznego.

10. Związki turystyki z gospodarką narodową.

11. Usługi turystyczne.

12. Polityka państwa na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej.

13. Związki turystyki i logistyki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Władysław W. Gaworecki. Turystyka; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

2. Turystyka (red. nauk.) Włodzimierz Kurek; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

3. Tadeusz Chudoba; Teoria turystyki a zarządzanie turystyką. Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa 2008.

4. Janusz Czerwiński; Podstawy turystyki; Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2015.

5. Ekonomiczne problemy turystyki; (red. nauk.) Beata Meyer, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Trendy w turystyce (red. nauk.) Elżbieta Biernat, Ewa Dziedzic, Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2017.

2. Turystyka wiejska i agroturystyka; (red.) Wioletty Kamińskiej i Małgorzaty Wilk-Grzywny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2015.

3. Leszek Korzeniowski, Witold Zych; Zarządzanie w turystyce. EAS, Kraków 2015.

4. Wybrane aspekty turystyki i rekreacji; (red. nauk.) Andrzej Anszperger i Zdzisław Preisner. Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2013.

5. Szczepanowski Adam Edward; Ekonomika turystyki kulturowej. Difin, Warszawa 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.