Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka miejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-3YLMI Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka miejska
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu Logistyka miejska jest zapoznanie studentów z istota logistyki miejskiej, (kategoriami bliskoznacznymi), metodyka tego obszaru wiedzy i praktyki gospodarczej, charakterystyka podstawowych trendów w tej dziedzinie. Podczas kursu student otrzymuje wiedzę teoretyczną stanowiącą podstawę do dalszego samodzielnego kształcenia.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MK_5 - Przedmioty specjalnościowe (logistyka handlu i usług)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina nauki: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: 3 rok, 5 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): podstawy logistyki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładów

Metody dydaktyczne:

- Wykład: w formie prezentacji multimedialnej, dyskusja

Formy zaliczenia przedmiotu:

Egzamin pisemny

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładach – 30 godz.

- Egzamin – 2 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 43 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32, punkty ECTS 1.3

- o charakterze praktycznym: 0, punkty ECTS 0

Literatura:

Gołembska E., Czajka P., Tomaszewska D. (2001), Logistyka miejska XXI wieku, „EuroLogistics”, Nr 3, Dział: Akademia Logistyki.

Szymczak M., Logistyka Miejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.

Truskolaski T., Waligóra K.,  Wykorzystanie aplikacji mobilnych w zarządzaniu przestrzenią miejską na przykładzie aplikacji CiTTybialystok, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Warszawa 2017.

Tundys B., Logistyka Miejska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

Wagner T., City-Logistik als Teil der Supply-Chain, Diss. Wissenchaft & Praxis, Sternenfels 2002.

Wyszomirski O., Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Zimon G., Gosik B., Ocena logistyki miejskiej w zakresie transportu zbiorowego na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego i Rzeszowa, "Modern Management Review", vol. XX, 22 (2/2015

Literatura anglojęzyczna:

1. Taniguchi E., City Logistics: Modelling, planning and evaluation, Routledge, Oxon – New York 2015,

2. Taniguchi E., City Logistics: Mapping The Future, CRC Press; 1 edition, 2014

Efekty uczenia się:

1. Zna metody i narzędzia rozwiązywania problemów w obszarze logistyki miejskiej- L1_W07

2. Ma podstawową wiedzę na temat ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności logistycznej, a w szczególności logistyki miejskiej - L1_W09

3. Ma podstawową wiedzę na temat uwarunkowań i trendów rozwoju logistyki miejskiej - L1_W11

4. Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów dotyczących logistyki miejskiej - L1_U01

5. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk z obszaru logistyki miejskiej - L1_U08

6. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na dynamikę procesów gospodarczych, a przede wszystkim zachodzących zmian w logistyce miejskiej - L1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy pisemny + możliwość podwyższenia oceny za z aktywność w dyskusjach na wykładach.

Procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Busłowska, Tadeusz Truskolaski
Prowadzący grup: Tadeusz Truskolaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu Logistyka miejska jest zapoznanie studentów z istota logistyki miejskiej, (kategoriami bliskoznacznymi), metodyka tego obszaru wiedzy i praktyki gospodarczej, charakterystyka podstawowych trendów w tej dziedzinie. Podczas kursu student otrzymuje wiedzę teoretyczną stanowiącą podstawę do dalszego samodzielnego kształcenia.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MK_5 - Przedmioty specjalnościowe (logistyka handlu i usług)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych

Dyscyplina nauki: logistyka

Rok studiów /semestr: 3 rok, 5 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): podstawy logistyki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładów

Metody dydaktyczne:

- Wykład: w formie prezentacji multimedialnej, dyskusja

Formy zaliczenia przedmiotu:

Egzamin pisemny

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładach – 30 godz.

- Egzamin – 2 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 43 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32, punkty ECTS 1.3

- o charakterze praktycznym: 0, punkty ECTS 0

Literatura:

Gołembska E., Czajka P., Tomaszewska D. (2001), Logistyka miejska XXI wieku, „EuroLogistics”, Nr 3, Dział: Akademia Logistyki.

Szymczak M., Logistyka Miejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.

Truskolaski T., Waligóra K., Wykorzystanie aplikacji mobilnych w zarządzaniu przestrzenią miejską na przykładzie aplikacji CiTTybialystok, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Warszawa 2017.

Tundys B., Logistyka Miejska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

Wagner T., City-Logistik als Teil der Supply-Chain, Diss. Wissenchaft & Praxis, Sternenfels 2002.

Wyszomirski O., Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Zimon G., Gosik B., Ocena logistyki miejskiej w zakresie transportu zbiorowego na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego i Rzeszowa, "Modern Management Review", vol. XX, 22 (2/2015

Literatura anglojęzyczna:

1. Taniguchi E., City Logistics: Modelling, planning and evaluation, Routledge, Oxon – New York 2015,

2. Taniguchi E., City Logistics: Mapping The Future, CRC Press; 1 edition, 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.