Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy handlu i usług

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-3YPHU Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy handlu i usług
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student powinien przygotowanie z zakresu Mikroekonomii i Podstaw makroekonomii, na poziomie podstawowej wiedzy ekonomicznej w zakresie pojęciowym. Powinien posiadać ogólną znajomość mechanizmów rynkowych i kierunków przekształceń gospodarczych oraz umiejętność

interpretacji zjawisk ekonomicznych.


Skrócony opis:

Od strony teoretycznej student poznaje podstawowe zagadnienia dotyczące sfery handlu i usług. Zostaje zaznajomiony z charakterystycznymi cechami handlu i usług, które różnicują te dziedziny od branży wytwórczej. Istotnym celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników z funkcjami i rodzajami handlu i usług, jak również z podmiotową specyfiką obu tych dziedzin.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy

Dziedzina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, III rok, 6 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i wykorzystaniem połączenia internetowego

Forma wykładowa uwzględnia aktywność słuchaczy poprzez zadawanie pytań i udziału w moderowanych krótkich dyskusjach tematycznych

Formą zaliczenia przedmiotu jest zdany egzamin pisemny w formie opisowej.

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 30 godz.

- studia lliteraturowe 10 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 30, punkty ECTS 4

Literatura:

Filipiak, B., Panasiuk, A. (red.), 2008, Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika, Warszawa.

Rogoziński, K., 2000, Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Rudawska I. (red.), Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2009.

Domański T., Retail in Poland - new challenges and new strategies, Gabler Verlag, Wiesbaden 2011.

Kaczmarek T., Struktura przestrzenna handlu detalicznego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.

Sławińska M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.

Kucharska B., Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014.

Efekty uczenia się:

ZZH_W01 Ma wiedzę w zakresie sfery handlu i uslug, w tym w odniesieniu do uczestniczących w tych dziedzinach kontrahentów i partnerów

Z1_W05

ZZH_U01 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania problemów związanych z funkcjonowaniem sfery handlu i usług - Z1_U05

ZZH_U02 Potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w sferze handlowej i usłogowej - Z1_U06

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin odbywa się w formie sprawdzianu pisemnego. Skala ocen:

a) 91 – 100% bardzo dobry (5.0),

b) 81 – 90% plus dobry (4.5),

c) 71 – 80% dobry (4.0),

d) 61 – 70% plus dostateczny (3.5),

e) 51 – 60% dostateczny (3.0).

f) poniżej 51% niedostateczny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.