Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1EKO1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Cel - zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi mechanizmu funkcjonowania gospodarki w skali mikroekonomicznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1EKO1

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Podstawowy, moduł 2

dziedzina: nauki ekonomiczne

dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: I rok/semestr 1

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point.

- ćwiczeniowo-praktyczne: ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: dyskusja, analiza tekstu, analiza danych statystycznych, praca w grupach, rozwiązywanie zadań.

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji nauczyciela (Katedra Ekonomii Politycznej, p. 221)

Liczba punktów ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 15

Udział w ćwiczeniach - 30

Przygotowanie co ćwiczeń - 36

Opracowanie wskazanych zagadnień i zadań - 25

Udział w konsultacjach - 6

Przygotowanie do kolokwium - 20

Przygotowanie do egzaminu - 25

Egzamin końcowy -2

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 150

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 53h; 2,12 ECTS

Liczba godzin o charakterze praktycznym 12 h; 0,5 ECTS

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK1_01. Student posiada wiedzę o problemach podejmowanych w badaniach ekonomicznych; zna system nauk ekonomicznych, a także z zależności między różnymi dziedzinami ekonomii, które występują w jego ramach, M1_W01

EK1_02. Rozumie zależności między rynkami i gospodarkami, potrafi je interpretować; umie opisać rolę podmiotów gospodarczych i zasady ich działania, zna mechanizm konkurencji, potrafi wskazać bodźce oraz skutki przepływu kapitału, M1_W05

EK1_03. Posiada wiedzę o metodach badawczych w mikroekonomii; potrafi rozwiązywać zagadnienia optymalizacji funkcji celu konsumenta i producenta; umie wykorzystywać teorię konsumenta i producenta do oceny problemów praktyki gospodarczej, a także do analizy racjonalności decyzji podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych. Wykorzystuje przy tym standardowe metody analizy ekonomicznej, M1_W06

EK1_04. Potrafi określić cele podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw o różnych typach własności oraz wskazać sposoby ich optymalizacji; zna podstawy działania przedsiębiorstwa, zna zasadę racjonalnego działania, potrafi wskazać możliwość zastosowania jej odmian w różnych warunkach gospodarczych; zna zasadę przedsiębiorczości oraz strategie działania o charakterze przedsiębiorczym, M1_W12

UMIEJĘTNOŚCI

EK1_5. Posiada umiejętność formułowania problemów ekonomicznych; umie pozyskać dane do przeprowadzania analizy konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych dokonujących się na poziomie podmiotu; wykorzystuje posiadaną wiedzę do opisu i prognozowania zjawisk i procesów gospodarczych, M1_U04

Metody i kryteria oceniania:

Jedyną formą weryfikacji efektów kształcenia w ramach wykładu jest egzamin pisemny – dotyczy to efektów: EK1_01, EK1_02, EK1_03, EK1_04, EK1_05

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Temat 1. Przedmiot ekonomii. Podmioty działalności gospodarczej

Temat 2. Prakseologiczne aspekty działalności gospodarczej

Temat 3. Teoria wyboru konsumenta

Temat 4. Teoria równowagi rynkowej

Temat 5. Teoria produkcji

Temat 6. Efektywność i postęp techniczny

Temat 7. Równowaga przedsiębiorstwa

Temat 8. Rynki czynników wytwórczych

Literatura:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016

4. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

5. Serrano R., A short course in intermediate microeconomics with calculus, Cambridge University Press, New York, 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.