Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1NIE1 Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. 1 0300-MS1-1NIE1

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. 1 0300-MS1-1NIE1

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu nauk ekonomicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu nauk ekonomicznych.

Pełny opis:

Język niemiecki cz. 1

Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1NIE1

Moduł 2. Przedmiot podstawowy, obowiązkowy

I rok/ I i II semestr studiów

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin: 30 godzin ćwiczeń

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

2 pkt ECTS w semestrze,

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie do zajęć: 16 godzin plus 4 godziny konsultacji

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 34 h = 2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 34 h = 2 pkt ECTS

Literatura:

DaF im Unternehmen, A 1, wyd. Klett

studio d, A 1, wyd. Cornelsen

Efekty uczenia się:

WIEDZA

M1_W04 zna więzi o charakterze społecznym, politycznym i kulturowym kształtujące decyzje uczestników obrotu międzynarodowego S1A_W04

UMIEJĘTNOŚCI

M1-U09 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne

poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu

międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin

komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały

źródłowe do przygotowywania prac S1A_U09

M1_U10 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu

zagadnieniu z zakresu międzynarodowych stosunków

gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, właściwie

dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych

wystąpień ustnych S1A_U10.

M1_U11 posługuje się językiem obcym w zakresie międzynarodowych

stosunków gospodarczych na poziomie odpowiadającym

wymaganiom określonym dla poziomu wg Europejskiego Systemu

Opisu Kształcenia Językowego S1A_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

M1-K02 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role S1A_K02

M1-K05 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne S1A-K05

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz prezentacji

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.