Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1NIE2 Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne lektoraty

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. 2 0300-MS1-1NIE2

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. 2 0300-MS1-1NIE2

Założenia (opisowo):

Lektorat ma na celu rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych z uwzględnieniem kontekstów branżowych i specyfiki słownictwa specjalistycznego typowego dla kierunku studiów. Celem

jest zdobywanie umiejętności do samodzielnego zgłębiania wiedzy, a także prezentowania efektów podczas zajęć. Program obejmuje kształcenie kompetencji interkulturowych. Preferowane formy aktywności- mówienie, rozmawianie oraz pisanie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kształcenie wszystkich sprawności językowych:

1. czytanie i słuchanie ze zrozumieniem weryfikowane zadaniami typu: prawda/fałsz/brak, wielokrotnego wyboru, uzupełnianie informacji, dopasowywanie, selektywne wyszukiwanie

2. pisanie wymaganych form dostosowane do poziomu i efektów kształcenia

3. mówienie i rozmawianie w zakresie omawianej tematyki i wymagań opisanych w Europejskim Portfolio Językowym

Ćwiczenie wymowy i intonacji;

Kształcenie kompetencji interkulturowej oraz prawidłowych zachowań w kontekstach akademickich i zawodowych;

Pełny opis:

Drugi język obcy - język niemiecki

Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1NIE2

I rok/ II semestr studiów

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

2 pkt ECTS w semestrze, 4 punkty w roku

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć, zaliczeń i egzaminu: 20 godzin z uwzględnieniem udziału w konsultacjach- 4 godziny

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 34 h = 2 punkty ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym- 34 godziny= 2 punkty ECTS

Literatura:

DaF im Unternehmen, A 1, wyd. KLETT

studio d, A 1, wyd. Cornelsen

materiały online

Efekty uczenia się:

WIEDZA

M1_W04 decyzje uczestników obrotu międzynarodowego S1A_W04

UMIEJĘTNOŚCI

M1-U09 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne

poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu

międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin

komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały

źródłowe do przygotowywania prac S1A_U09

M1_U10 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu

zagadnieniu z zakresu międzynarodowych stosunków

gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, właściwie

dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych

wystąpień ustnych S1A_U10.

M1_U11 posługuje się językiem obcym w zakresie międzynarodowych

stosunków gospodarczych na poziomie odpowiadającym

wymaganiom określonym dla poziomu wg Europejskiego Systemu

Opisu Kształcenia Językowego S1A_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

M1-K02 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role S1A_K02

M1-K05 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne S1A-K05

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, rozmawianie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia na ocenę

Egzamin po II semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.