Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-2ANG3 Kod Erasmus / ISCED: 09.102 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz.3
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Lektorat języka angielskiego - ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i angielskiego ekonomicznego.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: Podstawowy

MODUŁ: 2

DZIEDZINA: Nauki humanistyczne

Dyscyplina: Językoznawstwo

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok II/ semestr I

Kod przedmiotu: 0300-MS1-2ANG3

WYMAGANIA WSTĘPNE: Studenci kontynuujący naukę języka angielskiego na lektoracie powinni znać ten język na poziomie B1 +.

(średniozaawansowany +).

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

Praca z całą grupą

Praca w parach

Praca w grupach

Prace projektowe

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

kolokwium

kartkówka

praca pisemna

PUNKTY ECTS: 2

BILANS NAKŁADU PRACY STUDENTA:

udział w ćwiczeniach: 30h

przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

udział w w konsultacjach: 2h

przygotowanie do kolokwium i kartkówek: 8h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: 32h (ECTS: 1,28)

- o charakterze praktycznym: 20h (0,8 ECTS)

Literatura:

Literatura:

- Business Partner B2 (2018) Iwonna Dubicka, Marjorie Rosenberg, Bob Dignen, Mike Hogan, Lizzie Wright with Margaret O’Kee­fe, Lewis Lansford, Ros Wright

- Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull (Cambridge UP, 2009)

- Business Vocabulary Builder, P. Emerson (MacMillan, 2009)

- Business Result upper-int.

- English for Business, J. Chilver, -Speak Out adv. by A. Clare,

- Market Leader upper-int.

- ProFile 3 upper-int., A Good Turn of Phrase by J. Milton, V. Evans

- FC Use of English, V. Evans

- English Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell (Cambridge UP, 1994)

- Advanced Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

- Successful Writing Advanced, V. Evans (Express Publishing, 2004)

Efekty uczenia się:

2ANG3_U01 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne w języku angielskim poświęcone konkretnemu zagadnieniu z

zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe (włączając w to materiały

elektroniczne) KP6_UK1

2ANG3_U02 potrafi przygotować wypowiedź ustną w języku angielskim poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu

międzynarodowych stosunków gospodarczych właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe (włączając w to materiały

elektroniczne) KP6_UK2

2ANG3_U03 posługuje się językiem obcym w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych na poziomie odpowiadającym

wymaganiom określonym dla poziomu B2 (średniozaawansowanym wyższym) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KP6_UK3

2ANG3_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych oraz rozumie potrzebę stałego podnoszenia swojej

znajomości języka ,ze względu na dynamikę procesów społecznych zachodzących w świecie KP6_KK1

2ANG3_K02 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i

umiejętności językowe KP6_KK2

2ANG3_K03 potrafi pracować w grupie w czasie dyskusji i prac projektowych, przyjmując w niej różne role KP6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Dozwolone są dwie nieobecności w trakcie semestru. Każdą kolejną nieobecność należy odrobić na konsultacjach.

W trakcie semestru studenci będą pisać co najmniej jedną kartkówkę, i jedno kolokwium. Próg zaliczenia to 50%.

Do oceny końcowej wliczają się także oceny z prac pisemnych, a także aktywność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.