Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia sektora publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-2ESP Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia sektora publicznego
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na teoretycznych aspektach funkcjonowania sektora publicznego, mających swe podstawy w ekonomii dobrobytu. Od strony teoretycznej rozpatruje: problem racjonalizacji wydatków publicznych, kwestie opodatkowania, problemy sektora publicznego w gospodarce polskiej oraz wybranych krajów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy, Moduł 2

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów/semestr: II/3

Wymagania wstępne: mikro- i makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godz., konwersatorium 15 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30

Przygotowanie do zaliczenia 30

Udział w konwersatorium 15

Przygotowanie i udział w dyskusji 10

Przygotowanie i wykonanie pracy

pisemnej oraz prezentacji multimedialnej 20

Czytanie literatury przedmiotu 10

Udział w konsultacjach 9

Zaliczenie przedmiotu 1

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany

z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego

udziału nauczyciela 55 2,2

o charakterze praktycznym 45 1,8

Literatura:

Podstawowa:

Brol M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego, Wrocław 2010.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Buchanan J.M., Musgrave R. A., Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005

Uzupełniająca:

Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Afonso A.B., Schuknecht L., Tanzi V., Efektywność sektora publicznego: porównania międzynarodowe, OLYMPUS Szkoła Wyższa im. R. Kudlińskiego, Warszawa 2004.

Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa 2005.

Kleer J. (red.), Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Olympus, Warszawa 2004.

Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

TworekP., Myrczek J.,Public risk management. T. 1, Perspective of theory and practice, Publishing House of the University of Economics, Katowice, 2016

Informator ekonomiczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/

Efekty uczenia się:

Wiedza:

2ESP_W01 Student posiada wiedzę o problemach podejmowanych w badaniach ekonomii sektora publicznego. Posługuje się kategoriami ekonomii sektora publicznego, potrafi je definiować oraz zna zależności między nimi. Potrafi teoretycznie uzasadnić rolę sektora publicznego we współczesnych gospodarkach. Zna struktury i instytucje międzynarodowe w zakresie sektora publicznego, M1_W02

2ESP_W02 Student posiada wiedzę o modelach funkcjonowania sektora publicznego. Zna zależności pomiędzy sektorami publicznymi. M1_W08

Umiejętności

2ESP_U01 Student rozumie teksty ekonomiczne dotyczące funkcjonowania sektora publicznego w Polsce i innych krajach. Posiada umiejętność formułowania i interpretowania procesów oraz zjawisk występujących w sektorze publicznym. M1_U01

2ESP_U02 Student wykorzystuje posiadaną wiedzę do przygotowania prezentacji multimedialnej dotyczącej opisu problemów sektora publicznego wybranego kraju. M1_U09

2ESP_U03 Student potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą funkcjonowaniu sektora publicznego konkretnego kraju. Wykazuje umiejętność właściwego doboru i weryfikacji materiału źródłowego. M1_U10

Kompetencje społeczne:

2ESP_K01 Student potrafi pracować w grupie nad rozwiązaniem konkretnych problemów. M1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zasady dopuszczenia do zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Sposób i zasady zaliczenia określonej formy zajęć:

Cykl wykładów kończy się zaliczeniem przeprowadzonym w trakcie sesji egzaminacyjnej. Zaliczenie ma charakter ustny (student powinien odpowiedzieć poprawnie na dwa pytania główne oraz ewentualnie pytania uszczegóławiające).

Forma zaliczenia konwersatorium:

- wykonanie pracy pisemnej (praca grupowa) i ustna prezentacja z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej;

- aktywność w dyskusjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Kozłowska-Burdziak
Prowadzący grup: Mirosława Kozłowska-Burdziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na teoretycznych aspektach funkcjonowania sektora publicznego, mających swe podstawy w ekonomii dobrobytu. Od strony teoretycznej rozpatruje: problem racjonalizacji wydatków publicznych, kwestie opodatkowania, problemy sektora publicznego w gospodarce polskiej oraz wybranych krajów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów/semestr: II/3

Wymagania wstępne: mikro- i makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godz., konwersatorium 15 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących;

- konwersatoria prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców Zakładu Ekonomii Sektora Publicznego (s. 220) w zależności od potrzeb Studenta.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30

Przygotowanie do zaliczenia 30

Udział w konwersatorium 15

Przygotowanie i udział w dyskusji 10

Przygotowanie i wykonanie pracy pisemnej oraz prezentacji multimedialnej 20

Czytanie literatury przedmiotu 10

Udział w konsultacjach 9

Zaliczenie przedmiotu 1

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany

z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego

udziału nauczyciela 55 2,2

o charakterze praktycznym 45 1,8

Ekonomia dobrobytu jako teoretyczna podstawa ekonomii sektora publicznego: Rynek i jego efektywność w sensie Pareto. Zawodność mechanizmu rynkowego i jego mikroekonomiczne niesprawności (dobra publiczne, efekty zewnętrzne, niekonkurencyjne rynki, niekompletne rynki, koszty transakcyjne, asymetryczna informacja). Zawodność mechanizmu rynkowego i jego makroekonomiczne niesprawności (nierównomierny rozwój, bezrobocie, inflacja). Efektywność a sprawiedliwość (podział dochodów, problem wyboru społecznego).

Główne założenia teorii wydatków publicznych: Identyfikacja dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny (czyste dobra publiczne, lokalne dobra publiczne, uniwersalne dobra mieszane, specyficzne dobra mieszane). Publiczne mechanizmy alokacji zasobów (problem ujawniania preferencji, indywidualne preferencje dotyczące dóbr publicznych, agregowanie preferencji, głosowanie większościowe i paradoks głosowania). Problem zawodności państwa (nieefektywność w sektorze publicznym). Przesłanki i problemy racjonalizacji wydatków publicznych (możliwe rodzaje interwencji państwa, elementy konstrukcji programu rządowego, analiza konsekwencji wprowadzenia programu rządowego).

Wybrane aspekty teorii opodatkowania: Podatek a alokacja zasobów w gospodarce rynkowej. Rozkład podatków w warunkach doskonałej i niedoskonałej konkurencji. Podatki a efektywność ekonomiczna (opodatkowanie konsumpcji i rozmiary zniekształceń, opodatkowanie produkcji, opodatkowanie kapitału, opodatkowanie dochodu). Opodatkowanie optymalne a opodatkowanie efektywne. Cechy efektywnego systemu podatkowego.

Sektor publiczny we współczesnej gospodarce: Zróżnicowane podejścia do definiowania sektora publicznego. Modele sektora publicznego we współczesnych gospodarkach. Problem mierzenia wielkości sektora publicznego. Ewolucja funkcji i zadań sektora publicznego.

Współczesne problemy sektora publicznego w świecie: Państwo a gospodarka – kierunki i siła zmian. Współczesne uwarunkowania sektora publicznego (globalizacja, liberalizm a nacjonalizm, transformacja, dostarczanie dóbr publicznych). Analiza problemów sektora publicznego w wybranych krajach (niska efektywność, korupcja, biurokracja).

Sektor publiczny w Polsce: Istota i zakres sektora publicznego w Polsce. Uwarunkowania przekształceń sektora publicznego w Polsce. Funkcje sektora publicznego w Polsce (klasyczne, społeczne, gospodarcze). Rola sektora publicznego w regionach problemowych. Kierunki zmian w polskim sektorze publicznym.

Konwersatorium:

Temat 1.Teoretyczne aspekty funkcjonowania sektora publicznego. Efektywność sektora publicznego.

Temat 2. Sektor publiczny w Polsce

Temat 3. Sektor publiczny w wybranych krajach: ogólna charakterystyka sektora publicznego, finansowanie dóbr publicznych,

uczestnictwo w wielostronnych organizacjach o charakterze ekonomicznym, współpraca z Polską, UE (relacje gospodarcze)

dostęp do rynku, finansowanie dóbr publicznych (edukacja, rynek pracy, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo socjalne).

Literatura:

Podstawowa:

Brol M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego, Wrocław 2010.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Buchanan J.M., Musgrave R. A., Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005

Uzupełniająca:

Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Afonso A.B., Schuknecht L., Tanzi V., Efektywność sektora publicznego: porównania międzynarodowe, OLYMPUS Szkoła Wyższa im. R. Kudlińskiego, Warszawa 2004.

Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa 2005.

Kleer J. (red.), Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Olympus, Warszawa 2004.

Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

TworekP., Myrczek J.,Public risk management. T. 1, Perspective of theory and practice, Publishing House of the University of Economics, Katowice, 2016

Informator ekonomiczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.