Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcjonowanie Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-2FUE Kod Erasmus / ISCED: 14.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Student poznaje normy funkcjonowania złożonych struktur Unii Europejskiej, jej podstawy prawne oraz instytucje oraz zmiany proceduralne powstające w ramach ewolucji Wspólnoty.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu funkcjonowanie Unii Europejskiej jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie kompetencji i mechanizmów funkcjonowania UE, istoty jednolitego rynku wewnętrznego UE oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, a także polityki wspólnotowej oraz procesu pogłębiania integracji gospodarczej UE. W kontekście tym prezentowana jest również tematyka akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej i jej roli w europejskim procesie integracyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: M_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

--

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład- 15 godzin, konwersatorium- 15 godzin,

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, konwersatorium (praca indywidualna i zespołowa),

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15 godz.,

Przygotowanie się do wykładu - 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 15 godz.

Konwersatorium - 15 godz.

Przygotowanie do konwersatorium - 20 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 14 godz.

Konsultacje - 6 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 36 godz. ECTS 1,4; o charakterze praktycznym: 10, ECTS – 0,4.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Barcz, Integracja europejska w okresie przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2. J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej: podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

3. J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011,

4. Z. Wysokińska, J. Witkowska, Integracja europejska. Europeizacja polityki ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej i umiędzynarodowienie rynków Nowych Krajów Członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. S. I. Bukowski, Unia monetarna. Teoria i polityka, Difin, Warszawa 2007.

2. A. Domagała, Integracja Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

3. L. Dick, The Routledge Guide to the European Union, Routledge, London 2016.

4. A. M. El-Agraa, The European Union: economics and policies, Cambridge University Press, 2014.

5. R. Baldwin, Ch. Wyplosz, The economics of European Integration, McGraw-Hill Higher Education, London 2015.

6. Bazy danych i materiały merytoryczne zamieszczone na oficjalnych stronach internetowych Komisji Europejskiej, w tym RAPORTY KONWERGENCJI

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2FUE_W01 Student ma podstawową wiedzę o strukturach UE oraz jej instytucjach i ich zadaniach oraz funkcjach - M1_W02,

2FUE_W02 Student zna sposoby funkcjonowania instytucji UE oraz ich współzależności. Zna podstawowe normy i reguły ich działania - M1_W07,

UMIEJĘTNOŚCI

2FUE_U01 Student posiada umiejętność interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w krajach członkowskich UE oraz z ich udziałem - M1_U01,

2FUE_U02 Student potrafi samodzielnie przygotować prace w zakresie funkcjonowania UE - M1_U09,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2FUE_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz rozumie potrzebę ciągłej obserwacji zjawisk zachodzących w strukturach UE i uzupełniania wiedzy na ten temat - M1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- wykład: egzamin końcowy pisemny w formie opisowej (w wyjątkowych przypadkach egzamin ustny) w zakresie zagadnień będących przedmiotem wykładu, do egzaminu dopuszczeni są jedynie studenci posiadający zaliczenie z konwersatorium,

- konwersatoria: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności podczas zajęć (indywidualnej i grupowej - zespoły zadaniowe) oraz kolokwium w formie opisowej dotyczącego całości zagadnień analizowanych w ramach zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.