Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo międzynarodowe handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-2PRH Kod Erasmus / ISCED: 14.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe handlowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Zgodnie z założeniami realizacji przedmiotu Prawo międzynarodowe handlowe Studentom zostaje przekazana wiedza dotycząca specyfiki i źródeł prawa międzynarodowego handlowego, a także podmiotów i realizowanych przez nie umów w obrocie gospodarczym na gruncie prawa międzynarodowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład koncentruje się w szczególności na omówieniu pojęcia i specyfiki prawa międzynarodowego handlowego i regulujących go aktów prawnych, przede wszystkim umów międzynarodowych W trakcie wykładu stosowane są metody aktywizujące studentów - dyskusje, pytania, rozstrzyganie przykładowych problemów praktycznych.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu kierunkowy

Moduł: 3 przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki, nauki prawne.

Rok studiów/semestr studia II rok / IV semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 30 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS

6.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 30 godz.

Egzamin 2 godz.

Udział w konsultacjach 6 godz.

Przygotowanie do zajęć 60 godz.

Przygotowanie do egzaminu 52 godz.

Łącznie 150 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 godziny – 1,52 ECTS

Literatura:

M. Pazdan (red.), Międzynarodowe prawo handlowe, Warszawa 2006;

B. Fuchs, Lex mercatoria w międzynarodowym obrocie handlowym, Kraków 2000,

R. Ludwikowski, Handel międzynarodowy, Warszawa 2009,

I.J. Mitroczuk (red.), Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów: konwencja wiedeńska komentarz, Warszawa 1997;

J.A. Hermanowski, D.J. Jastrzębski, Umowy sprzedaży i dostawy w obrocie międzynarodowym, Warszawa 1999.

A. Koch, J. Napierała, Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2019.

L. Levi, International Commercial Law, UK, 2017.

Efekty uczenia się:

2PRH_W01 Student ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych (przede wszystkim umów) i umiejscowienia nauki o stosunkach międzynarodowych w systemie nauk prawnych -M1_W01

2PRH_W02 zna zależności prawne między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze regulacji prawnej obrotu gospodarczego -M1_W03

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywną ocenę daje uzyskanie co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi z testu egzaminacyjnego. Egzamin składa się z pytań wielokrotnego wyboru (punkt za pełną poprawność odpowiedzi, brak punktów minusowych). W sesji egzaminacyjnej letniej r. akad. 2019/2020 egzamin za pośrednictwem platformy Blackboard.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czech
Prowadzący grup: Marta Czech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład koncentruje się w szczególności na omówieniu pojęcia i specyfiki prawa międzynarodowego handlowego i regulujących go aktów prawnych, przede wszystkim umów międzynarodowych W trakcie wykładu stosowane są metody aktywizujące studentów - dyskusje, pytania, rozstrzyganie przykładowych problemów praktycznych.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: 3 przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki, nauki prawne.

Rok studiów/semestr II rok / IV semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 30 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS

6.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 30 godz.

Egzamin 2 godz.

Udział w konsultacjach 6 godz.

Przygotowanie do zajęć 60 godz.

Przygotowanie do egzaminu 52 godz.

Łącznie 150 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 godziny – 1,52 ECTS

Literatura:

M. Pazdan (red.), Międzynarodowe prawo handlowe, Warszawa 2006;

B. Fuchs, Lex mercatoria w międzynarodowym obrocie handlowym, Kraków 2000,

R. Ludwikowski, Handel międzynarodowy, Warszawa 2009,

I.J. Mitroczuk (red.), Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów: konwencja wiedeńska komentarz, Warszawa 1997;

J.A. Hermanowski, D.J. Jastrzębski, Umowy sprzedaży i dostawy w obrocie międzynarodowym, Warszawa 1999.

A. Koch, J. Napierała, Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2019.

L. Levi, International Commercial Law, UK, 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.