Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-2RAC Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Również praktyczna aplikacja powyższych zasad oraz uświadomienia roli rachunkowości, jako podstawowego systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie zakresu i przedmiotu rachunkowości finansowej,

-zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i aktualnymi przepisami w zakresie rachunkowości,

-zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

-przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu wyceny bilansowej oraz zasad sporządzania wyniku finansowego.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł II Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki ekonomiczne

Dyscyplina: Ekonomia

Rok studiów /semestr II Rok/ semestr III

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz. Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Ćwiczenia:

rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS 6pkt

Bilans nakładu pracy studenta

Wykłady 30

Ćwiczenia 30

Przygotowanie się do ćwiczeń 32

Studiowanie literatury 20

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 32

Egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 66 Punkty ECTS 2,64

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 42 Punkty ECTS 1,68

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

2. D. Maciejewska, Podstawy rachunkowości finansowej -pojęcie i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

3. B. Nita (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekomicznego, Wrocław 2017.

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591

5. R. Grabowski, Fundamentals of Financial Accounting, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Szczypa (red.), Podstawy rachunkowości, CeDeWu, Warszawa 2017

2. K. Czubakowska (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

3. I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. T. 1,2, Difin, Warszawa 2016.

4. M. W. E. Glautier, B. Underdown, D. Morris, Accounting: theory and practice-8th ed., Publisher: Financial Times/ Prentice Hall, 2010

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2RAC_W01 Posiada wiedzę na temat zależności między uczestnikami transakcji obrotu towarowego M1_W03

2RAC _W02 Zna zasady ewidencji zdarzeń zachodzących w podmiotach funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym M1_W12

UMIEJĘTNOŚCI

2RAC _U01 Posiada umiejętności analizy i ewidencji operacji nachodzących w jednostce, w szczególności w handlu zagranicznym M1_U03

2RAC _U02 Potrafi wyjaśnić zdarzenia zachodzące podczas dokonywanych transakcji, w tym na rynku międzynarodowym M1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2RAC _K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz konieczność dokształcania się ze względu na zmieniające się przepisy prawne M1_K01

2RAC _K02 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę dotyczącą zasad rachunkowości i przepisów podatkowych M1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ogólna z przedmiotu obejmuje część wykładową 45% oraz część ćwiczeniową 55%

Wykład: egzamin pisemny (test 100%)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (case study księgowe) (20%), aktywność na zajęciach (10%), kolokwia (70%).

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mikulska
Prowadzący grup: Teresa Mikulska, Julita Paszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mikulska
Prowadzący grup: Teresa Mikulska, Julita Paszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Prowadzący grup: Magdalena Kuźma, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie zakresu i przedmiotu rachunkowości finansowej,

-zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i aktualnymi przepisami w zakresie rachunkowości,

-zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

-przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu wyceny bilansowej oraz zasad sporządzania wyniku finansowego.

Pełny opis:

Wykłady 30

Ćwiczenia 30

Przygotowanie się do ćwiczeń 32

Studiowanie literatury 10

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 17

Egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 66 Punkty ECTS 2,64

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 42 Punkty ECTS 1,68

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

2. D. Maciejewska, Podstawy rachunkowości finansowej -pojęcie i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

3. K. Winiarska (red.), Podstawy rachunkowości, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591

Literatura uzupełniająca:

1. P. Szczypta (red.), Podstawy rachunkowości, CeDeWu, Warszawa 2016

2. K. Czubakowska (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

3. P. Szczypta(red.), Rachunkowość finansowa, CeDeWu, Warszawa 2014.

4. K. Sawicki (red.), Podstawy rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mikulska
Prowadzący grup: Magdalena Kuźma, Teresa Mikulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie zakresu i przedmiotu rachunkowości finansowej,

-zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i aktualnymi przepisami w zakresie rachunkowości,

-zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

-przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu wyceny bilansowej oraz zasad sporządzania wyniku finansowego.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł II Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki ekonomiczne

Dyscyplina: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Rok studiów /semestr II Rok/ semestr III

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz. Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Ćwiczenia:

samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS 6pkt

Bilans nakładu pracy studenta

Wykłady 30

Ćwiczenia 30

Przygotowanie się do ćwiczeń 32

Studiowanie literatury 20

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 32

Egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 66 Punkty ECTS 2,64

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 42 Punkty ECTS 1,68

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

2. D. Maciejowska, Podstawy rachunkowości finansowej -pojęcie i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

3. K. Winiarska (red.), Podstawy rachunkowości, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591

Literatura uzupełniająca:

1. P. Szczypta (red.), Podstawy rachunkowości, CeDeWu, Warszawa 2016

2. K. Czubakowska (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

3. P. Szczypta(red.), Rachunkowość finansowa, CeDeWu, Warszawa 2014.

4. K. Sawicki (red.), Podstawy rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie zakresu i przedmiotu rachunkowości finansowej,

-zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i aktualnymi przepisami w zakresie rachunkowości,

-zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

-przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu wyceny bilansowej oraz zasad sporządzania wyniku finansowego.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł II Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki ekonomiczne

Dyscyplina: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Rok studiów /semestr II Rok/ semestr III

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz. Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Ćwiczenia:

samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS 6pkt

Bilans nakładu pracy studenta

Wykłady 30

Ćwiczenia 30

Przygotowanie się do ćwiczeń 32

Studiowanie literatury 20

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 32

Egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 66 Punkty ECTS 2,64

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 42 Punkty ECTS 1,68

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

2. D. Maciejowska, Podstawy rachunkowości finansowej -pojęcie i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

3. K. Winiarska (red.), Podstawy rachunkowości, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591

Literatura uzupełniająca:

1. P. Szczypta (red.), Podstawy rachunkowości, CeDeWu, Warszawa 2016

2. K. Czubakowska (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

3. P. Szczypta(red.), Rachunkowość finansowa, CeDeWu, Warszawa 2014.

4. K. Sawicki (red.), Podstawy rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie zakresu i przedmiotu rachunkowości finansowej,

-zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i aktualnymi przepisami w zakresie rachunkowości,

-zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

-przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu wyceny bilansowej oraz zasad sporządzania wyniku finansowego.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł II Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki ekonomiczne

Dyscyplina: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Rok studiów /semestr II Rok/ semestr III

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz. Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Ćwiczenia:

rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS 6pkt

Bilans nakładu pracy studenta

Wykłady 30

Ćwiczenia 30

Przygotowanie się do ćwiczeń 32

Studiowanie literatury 20

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 32

Egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 66 Punkty ECTS 2,64

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 42 Punkty ECTS 1,68

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

2. D. Maciejowska, Podstawy rachunkowości finansowej -pojęcie i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

3. K. Winiarska (red.), Podstawy rachunkowości, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591

Literatura uzupełniająca:

1. P. Szczypa (red.), Podstawy rachunkowości, CeDeWu, Warszawa 2016

2. K. Czubakowska (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

3. P. Szczypta(red.), Rachunkowość finansowa, CeDeWu, Warszawa 2014.

4. K. Sawicki (red.), Podstawy rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.