Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-2WSG Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy gospodarcze
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obejmuje analizę systemów ekonomicznych i ich elementów składowych. Ponadto charakteryzuje czynniki rozwoju gospodarki światowej pod kątem uczestnictwa elementów rynkowych (liberalnych) i etatystycznych. W ramach zajęć przeprowadzana jest analiza efektywności systemów ekonomicznych, ich możliwości w podnoszeniu konkurencyjności i szybszego

rozwoju gospodarczego. Przedmiot zawiera również szereg „case studies” dotyczących funkcjonowania wybranych gospodarek na arenie międzynarodowej.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie i zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemów ekonomicznych w poszczególnych państwach należących do różnych modeli i gospodarek. Ponadto, istotną kwestią jest również próba wyłonienia najważniejszych kryteriów wpływających na kondycję gospodarek poszczególnych państw.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalnościowy

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA I FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st, semestr III

WYMAGANIA WSTĘPNE: historia gospodarcza, makroekonomia

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h, konwersatorium 15 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań; ćwiczenia: case studies, dyskusja

PUNKTY ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- egzamin:2 h

- udział w konsultacjach; 9 h

- przygotowanie do egzaminu: 25 h

- udział w konwersatorium: 15 h

- przygotowanie do konwersatorium: 14 h

- przygotowanie do zaliczenia: 30 h

Łączny nakład pracy studenta: 125 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 56 (ECTS: 2,24)

- o charakterze praktycznym: 7 h (ECTS 0,3)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Systemy gospodarcze : alternatywne rozwiązania? : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby., Warszawa 2012

2. Swadźba S. (red.), Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, AE Katowice 2006

3. Scott B. R., Capitalism :its origins and evolution as a system of governance, Harvard Business School, Boston 2011

4. Glenn M., Capitalisms and capitalism in the twenty-first century, Oxford University Press, New York 2011

5. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1, T. 2/ red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży, Warszawa LIber 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Hayek F.A., Konstytucja wolności, PWN Warszawa 2006

2. Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

2WSG_W01: Student zna relacje między podmiotami gospodarczymi działającymi zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej (M1_W01)

2WSG_U01: Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i pozyskiwać dane do analizy zjawisk zachodzących w skali międzynarodowej, a także potrafi dokonać analizy i formułować myśli na podstawie zaobserwowanych zjawisk dotyczących systemów gospodarczych na arenie międzynarodowej (M1_U01)

2WSG_U02 student wykorzystuje wiedzę dotyczącą systemów ekonomicznych w kraju i zagranicą do rozstrzygania konkretnych problemów (M1_U07)

2WSG_K01: Student jest przygotowany do prowadzenia badań z zakresu problemów gospodarczych i samodzielnego poszukiwania rozwiązań tych problemów mając na uwadze dynamikę gospodarki światowej (M1_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu

zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej w grupach oraz udziale w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Roszkowska
Prowadzący grup: Dorota Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład obejmuje tematykę omówiona w ogólnej części sylabusa.

Konwersatorium obejmuje dyskusje w zakresie istoty i oceny funkcjonujących współcześnie systemów gospodarczych. Studenci, uczestniczą w moderowanej przez prowadzącego dyskusji. Konwersacja odbywa się na bazie przekazanych wcześniej studentom tekstów źródłowych, stanowiących artykuły naukowe, których tematyka nawiązuje do zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów ekonomicznych. Ponadto w ramach zajęć przewidziane jest odbycie debat zespołowych nawiązujących do poruszanych tematów.

Pełny opis:

Łącznie przedmiot przewiduje 15h zajęć. Godziny zostaną przeznaczone na realizację poniższych zadań:

1 h – zagadnienia wstępne, przedstawienie schematu i struktury zajęć wraz ze schematem oceniania

2 h – omówienie struktury tekstów przekazanych studentom do samodzielnej lektury wraz ze wskazaniem metod analizy i interpretacji tekstów naukowych

10h – konwersacje związane z tematyką tekstów przekazanych studentom do badania i analizy

1h – debaty grupowe moderowane przez prowadzącego

1h – podsumowanie aktywności studentów wraz z udzieleniem indywidulanych uwag i wskazówek

Wykaz tekstów:

Literatura:

Andrzej Wojtyna, Alternatywne modele kapitalizmu, Gospodarka Narodowa, 9 (196), Rok XVI, wrzesień 2005

Jerzy Woś, Rynek i państwo w modelach współczesnej gospodarki rynkowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXIII, Zeszyt 4, 2001

Rafał Woś, Socjalizm dla bogatych, wolny rynek dla biedaków. Dlaczego system gospodarczy jest niesprawiedliwy?, Dziennik Gazeta Prawna, 11 lipiec, 2014

Stanisław Wesołowski, Założenia i rozwój koncepcji społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech, referat konferencyjny PTE 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wierzbicka
Prowadzący grup: Katarzyna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład obejmuje tematykę omówiona w ogólnej części sylabusa.

Konwersatorium obejmuje dyskusje w zakresie istoty i oceny funkcjonujących współcześnie systemów gospodarczych. Studenci, uczestniczą w moderowanej przez prowadzącego dyskusji. Konwersacja odbywa się na bazie przekazanych wcześniej studentom tekstów źródłowych, stanowiących artykuły naukowe, których tematyka nawiązuje do zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów ekonomicznych. Ponadto w ramach zajęć przewidziane jest odbycie debat zespołowych nawiązujących do poruszanych tematów.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalnościowy

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA I FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st, semestr III

WYMAGANIA WSTĘPNE: historia gospodarcza, makroekonomia

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h, konwersatorium 15 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań; ćwiczenia: case studies, dyskusja

PUNKTY ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- egzamin:2 h

- udział w konsultacjach; 9 h

- przygotowanie do egzaminu: 25 h

- udział w konwersatorium: 15 h

- przygotowanie do konwersatorium: 14 h

- przygotowanie do zaliczenia: 30 h

Łączny nakład pracy studenta: 125 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 56 (ECTS: 2,24)

- o charakterze praktycznym: 7 h (ECTS 0,3)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Systemy gospodarcze : alternatywne rozwiązania? : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby., Warszawa 2012

2. Swadźba S. (red.), Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, AE Katowice 2006

3. Scott B. R., Capitalism :its origins and evolution as a system of governance, Harvard Business School, Boston 2011

4. Glenn M., Capitalisms and capitalism in the twenty-first century, Oxford University Press, New York 2011

5. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1, T. 2/ red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży, Warszawa LIber 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Hayek F.A., Konstytucja wolności, PWN Warszawa 2006

2. Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.