Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-3INP Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treści wykładu obejmują zagadnienia udziału przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym.Omawiane są zagadnienia globalizacji i jej wpływu na teorie i praktykę budowania strategii przedsiębiorstwa na rynku globalnym,konkurencyjności międzynarodowej kraju i przedsiębiorstwa,podejmowaniu decyzji o umiędzynarodowieniu przedsiębiorstwa i o sposobach wejścia na rynek obcy oraz organizacji działalności na rynkach zagranicznych.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki,

forma studiów stacjonarne,

rodzaj przedmiotu specjalistyczny,

dziedzina i dyscyplina nauki ekonomia,międzynarodowe stosunki gospodarcze

rok studiów 3i, semestr 6,

wymagania wstępne: znajomość podstaw mikroekonomii, zarządzania, liczba godzin dydaktycznych: 30 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń,

metody dydaktyczne:

-moduł wykładu tradycyjnego prowadzonego z wykorzystaniem case studies , pozyskanych z Harvard Business School dzięki uzyskaniu statusu Premium Educator, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i oraz dyskusji w trakcie wykładu.

- moduł wykładu interaktywnego, opartego na prezentacjach zespołowych studentów, opracowujących charakterystykę i przewagi konkurencyjne wybranych korporacji transnarodowych.

Punkty ECTS 6.

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności studenta; Liczba godzin

Udział w wykładach 30

Przygotowanie się do wykładu 10

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 25

Udział w ćwiczeniach 15

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Przygotowanie projektów na ćwiczenia 35

Udział w konsultacjach 15

razem: 150

wskaźniki ilościowe:Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 2,4

o charakterze praktycznym 55 2.2

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

2 M.Gorynia Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw PWE warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.J.Borowski Łańcuch wartości jako nowa teoria zarządzania strategicznego Optimum 2013 Nr 2(62

2.J.Rymarczyk Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw PWE Warszawa 2004

Jerzy Borowski, Optimum,Globalizacja w świetle teorii ekonomii i teorii zarządzania,polski,2015,Nr6 (78),

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2INP_WO1 student zna i rozumie zależności między uczestnikami transakcji na rynku światowym dotyczących obrotu towarowego i przepływu czynników produkcji M1_W03

UMIEJĘTNOŚCI

2INP_UO1 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do przygotowania analizy i prezentacji multimedialnych dotyczących konkretnych problemów przedsiębiorstw związanych z transakcjami na rynku światowym M1_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2INP_KO1 Potrafi pracować w grupie w trakcie realizacji projektów oraz przyjmować w niej różne role różne role M1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie przedmiotu na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz jakości realizowanych projektów

-wykład:ocena aktywności z pierwszego modułu wykładu, ocena z prezentacji grupowych, dokonywanych przez zespoły słuchaczy podczas wykładu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.