Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-3MMI Kod Erasmus / ISCED: 04.703 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing międzynarodowy
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Głównym celem zajęć jest omówienie problematyki współczesnego marketingu na rynkach zagranicznych na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz wszechstronna analiza ich otoczenia międzynarodowego.

Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione pojęcia definicje oraz specyfika terminologii marketingowej na rynkach zagranicznych a także organizacja tej aktywności na poziomie przedsiębiorstwa. W trakcie ćwiczeń zaś będą analizowane studia przypadków przedsiębiorstw skutecznie wdrażających strategie marketingowe na rynkach zagranicznych, co pozwoli studentom opracowywać takie strategie dla wybranych przez nich przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: 3 rok, 5 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład: uczestnictwo w dyskusji na wykładach, egzamin końcowy

- ćwiczenia: prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przewidywane formy prowadzenia zajęć, to: dyskusja ze studentami, praca grupowa.

Punkty ECTS: 7,0

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- przygotowanie się do wykładu: 10 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 29 h

- egzamin końcowy: 2 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h (w tym 10 h w e-learningu)

- przygotowanie do ćwiczeń: 40 h

- przygotowanie do kolokwium: 30 h

- przygotowanie wystąpień publicznych (prezentacji wyników prac grupowych): 10 h

- udział w konsultacjach: 9 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 56 h = 2,2 ECTS

Literatura:

1. Limański A., Drabik I., Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010.

2. Wiktor J. W., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

3. W.Grzegorczyk, W. Krawiec, Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne: etapy i formy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

4.A. Hauke-Lopes, M. Ratajczak-Mrozek, M. Soniewicki, M. Wieczerzycki, Marketing międzynarodowy - wyzwania dla przedsiębiorstw : studia przypadków i zadania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2019.

5.K. Fonfara, Marketing międzynarodowy : współczesne trendy i praktyka, PWN, Warszawa 2014.

6. E. Horská et al, International marketing : within and beyond Visegrad borders, Wydawnictwo Episteme, Kraków 2014.

7. Rakesh Mohan Joshi, International marketing, Oxford : University Press, cop. 2014.

8. Daniel W. Baack, Eric G. Harris, Donald Baack, International marketing, Sage, cop. Los Angeles2013

9. W. Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

10. J. Schroeder (red.), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3MMI_W01 Zna zależności występujące pomiędzy podmiotami biorącymi udział w transakcjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi marketingu mix. M1_W03

3MMI_W02 Ma wiedzę na temat roli i odpowiedzialności menedżera marketingu we współpracy międzynarodowej potrafiącego uwzględniać różnice w otoczeniu zewnętrznym i uwarunkowaniach kulturowych dla wyboru preferowanych sposobów wchodzenia i funkcjonowania na rynkach zagranicznych. M1_W05

UMIEJĘTNOŚCI

3MMI_U01 Potrafi prawidłowo analizować i wskazywać różnice w istniejących warunkach podejmowania działalności gospodarczej i marketingowej na rynkach w różnych krajach. M1_U03

3MMI_U02 Potrafi ocenić atrakcyjność danego kraju pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej – wykorzystuje w tym celu narzędzia badań marketingowych. M1_U04

3MMI_U03 Wykorzystuje teorie i wiedzę z zakresu marketingu do budowania strategii wchodzenia i funkcjonowania na rynkach zagranicznych. M1_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3MMI_K01 Prawidłowo ocenia warunki istniejące w otoczeniu na konkretnym rynku zagranicznym i wskazuje szanse na rozwój działalności na tym rynku. M1_K04

Metody i kryteria oceniania:

- wykład: egzamin w formie pisemnej – egzamin uznaje się za zaliczony po uzyskaniu co najmniej 50% +1 punktów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

- ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyniku z kolokwium oraz efektu pracy grupowej. Kolokwium uznaje się za zaliczone, po uzyskaniu co najmniej 50% + 1 punktów. Ocena końcowa: 60% wynik z kolokwium 40% praca grupowa. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit (max. 2) powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Ewa Magrel, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione pojęcia definicje oraz specyfika terminologii marketingowej na rynkach zagranicznych a także organizacja tej aktywności na poziomie przedsiębiorstwa. W trakcie ćwiczeń zaś będą analizowane studia przypadków przedsiębiorstw skutecznie wdrażających strategie marketingowe na rynkach zagranicznych, co pozwoli studentom opracowywać takie strategie dla wybranych przez nich przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: 3 rok, 5 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład: uczestnictwo w dyskusji na wykładach, egzamin końcowy

- ćwiczenia: prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przewidywane formy prowadzenia zajęć, to: dyskusja ze studentami, praca grupowa.

Punkty ECTS: 7,0

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- przygotowanie się do wykładu: 10 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 25 h

- egzamin końcowy: 2 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h (w tym 10 h w e-learningu)

- przygotowanie do ćwiczeń: 20 h

- przygotowanie do kolokwium: 30 h

- przygotowanie wystąpień publicznych (prezentacji wyników prac grupowych): 10 h

- udział w konsultacjach: 33 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 70 h = 2,8 ECTS

Literatura:

1. Limański A., Drabik I., Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010.

2. Wiktor J. W., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

3. W.Grzegorczyk, W. Krawiec, Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne: etapy i formy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

4.A. Hauke-Lopes, M. Ratajczak-Mrozek, M. Soniewicki, M. Wieczerzycki, Marketing międzynarodowy - wyzwania dla przedsiębiorstw : studia przypadków i zadania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2019.

5.K. Fonfara, Marketing międzynarodowy : współczesne trendy i praktyka, PWN, Warszawa 2014.

6. E. Horská et al, International marketing : within and beyond Visegrad borders, Wydawnictwo Episteme, Kraków 2014.

7. Rakesh Mohan Joshi, International marketing, Oxford : University Press, cop. 2014.

8. Daniel W. Baack, Eric G. Harris, Donald Baack, International marketing, Sage, cop. Los Angeles2013

9. W. Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

10. J. Schroeder (red.), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.