Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe, cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-3SED2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe, cz. II
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy naukowej

- utrwalenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia literatury i danych, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- utrwalenie umiejętności prowadzenia samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy licencjackiej,

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Moduł 5: Dyplomowy

Dyscyplina i dziedzina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/ semestr: Rok III, semestr VI

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 45 godzin

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium - 45 h

- poszukiwanie i gromadzenie danych i literatury - 10 h

- studiowanie literatury - 10 h

- udział w konsultacjach - 9 h

- przygotowanie pracy dyplomowej - 51 h

Łączny nakład pracy studenta - 125 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 54, punkty ECTS 2,1

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 25, punkty ECTS 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

4. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

3SED2_W01 Student ma podstawową wiedzę na temat zagadnień dotyczących międzynarodowych stosunków gospodarczych i metodologii badań, w szczególności w sferze wybranego przez siebie obszaru badań (M1_W01) (M1_W02) (M1_W03)

3SED2_W02 Zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych w pracy dyplomowej (M1_W06)

3SED2_W03 Ma podstawową wiedzę na temat pozyskiwania i porządkowania informacji niezbędnych do przygotowania pracy dyplomowej (M1_W07)

3SED2_W04 Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, odnoszące się do pisania prac dyplomowych (M1_W11)

3SED2_U01 Posiada umiejętność interpretacji zjawisk i procesów społecznych o zasięgu ponad krajowym z wybranego przez siebie obszaru badawczego (M1_U01)

3SED2_U02 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych do analizy przyjętego problem badawczego i realizacji celu pracy (M1_U07)

3SED2_U03 Potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe (M1_U09)

3SED2_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, z uwagi na obszar badawczy przyjęty w pracy dyplomowej (M1_K01)

3SED2_K02 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań w harmonogramie pisanej pracy dyplomowej (M1_K03)

3SED2_K03 Ptrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności niezbędne do pisania pracy dyplomowej (M1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia drugiej części seminarium licencjackiego:

- przygotowanie pracy licencjackiej zgodnie z wymogami merytorycznymi i technicznymi

- złożenie i zaakceptowanie przez promotora w systemie JSA całej pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Grabowiecki, Ewa Guzik-Makaruk
Prowadzący grup: Jerzy Grabowiecki, Ewa Guzik-Makaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Grabowiecki
Prowadzący grup: Jerzy Grabowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.