Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i polityka kursu walutowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-3TKW Kod Erasmus / ISCED: 14.603 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i polityka kursu walutowego
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 3 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie pojęcia, rodzajów oraz roli kursów walutowych we współczesnej gospodarce światowej. Studenci nabywają umiejętności oceny wpływu kursów walutowych na decyzje pojedynczych podmiotów oraz funkcjonowanie gospodarek narodowych jako całości. Równocześnie studenci poznają przyczyny i konsekwencje gospodarcze polityki kursowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy (moduł 3)

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/ semestr: rok III, semestr VI

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z makroekonomii, podstaw międzynarodowych stosunków gospodarczych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażowanie studentów do dyskusji w trakcie wykładu

Ćwiczenia: dyskusja, rozwiązywanie zadań, prezentacje studentów

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 15 godz.

przygotowanie do wykładu 20 godz.

egzamin: 2 godz.

udział w konsultacjach: 9 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

przygotowanie do kolokwium 35 godz.

przygotowanie do egzaminu: 44 godz.

Łączny nakład pracy: 175 godzin

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godz. 56, punkty ECTS 2,24

- o charakterze praktycznym: liczba godz. 10 punkty ECTS 0,4

Literatura:

Literatura podstawowa

1. B. Bernaś (red. nauk.), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2006

2. J. Bilski, Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006

3. R. Włodarczyk, Międzynarodowe rynki finansowe: współczesne problemy i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2017

4. Anthony J. Makin, International money and finance, Routledge, Taylor & Francis Group, 2017

Literatura uzupełniająca:

4. P. De Grauwe, Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003

5. M. Matkowska, H. Nakonieczna-Kisiel, M. Szostkowski, Materiały do studiowania międzynarodowych stosunków finansowych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006

6. I. Pszczółka, Współczesne waluty międzynarodowe, CeDeWu, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

3TKW_W01 - student zna rolę kursów walutowych oraz polityki kursowej w handlu zagranicznym i międzynarodowych przepływach czynników produkcji (M1_W03)

3TKW_U01 - student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na temat kursów walutowych i polityki kursowej do rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w zakresie handlu zagranicznego i międzynarodowego przepływu kapitału (M1_U02)

3TKW_K01 - student ma świadomość konieczności ciągłego uczenia się, ze względu na ciągłe zmiany w otoczeniu międzynarodowym, w tym również kursów walut (M1_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach, prezentacji oraz wyniku kolokwium.

Wykład: egzamin pisemny w formie testu, pod warunkiem uprzedniego zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piekutowska
Prowadzący grup: Mariusz Dąbrowski, Agnieszka Piekutowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dąbrowski
Prowadzący grup: Mariusz Dąbrowski, Marta Maksimczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.