Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-1EKN Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po zakończeniu kursu studenci powinni posiadać podstawową wiedzę o modelach ekonometrycznych jedno- i wielorównaniowych. Powinni również umieć zastosować poznane techniki do pozyskiwania danych i przeprowadzenia analizy problemów ekonomicznych dotyczących międzynarodowych stosunków gospodarczych. Poza tym, nie obca im będzie samodzielna interpretacja tekstów ekonomicznych, w których zastosowano modele ekonometryczne.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat specyfikacji modelu ekonometrycznego, estymacji jego parametrów strukturalnych, weryfikacji merytorycznej i statystycznej i predykcji ekonometrycznej, a także nabycie umiejętności konstruowania autorskich modeli ekonometrycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, M_2 Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki

dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr rok 1/semestr II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. – wykład, 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca przy komputerach, praca w grupach, praca samodzielna).

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń + egzamin

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 5 h;

odrabianie prac domowych – 30 h;

przygotowanie do zajęć – 20 h;

przygotowanie do kolokwium – 25 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 25 h.

Łączny nakład pracy studenta - 150 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 66/2,64

o charakterze praktycznym 100/4

Literatura:

Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004.

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

Broszkiewicz R. (red.), Ekonometryczne modele wzrostu gospodarczego (Studium przykładu: Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009.

Schaeffer P., Kouassi E., [editors], Econometric methods for analyzing economic development, Hershey, PA: Business Science Reference (an imprint of IGI Global), 2014.

Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998 i nast. wydanie.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1EKN_W01 Ma wiedzę na temat specyfikacji modelu ekonometrycznego M2_W06

1EKN_W02 Ma wiedzę na temat pozyskiwania danych ilościowych dotyczących badania zjawisk społeczno-gospodarczych oraz metod i narzędzi służących do ich analizy M2_W06

1EKN_W03 Zna teorię estymacji i weryfikacji modelu ekonometrycznego M2_W06

1EKN_W04 Zna teorię prognozowania na podstawie modeli ekonometrycznych M2_W06

UMIEJĘTNOŚCI

1EKN_U01 Umie budować (specyfikować, szacować, weryfikować i interpretować) modele ekonometryczne i wykorzystywać je w analizach ekonomicznych, w szczególności w zakresie stosunków międzynarodowych M2_U04

1EKN_U02 Umie interpretować związki przyczynowo-skutkowe zachodzące pomiędzy podstawowymi kategoriami z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych M2_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EKN_K01 Potrafi zaplanować i zrealizować badanie wybranego zjawiska społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego M2_K06 oraz etapów jego budowy M2_W06

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej dostateczną. Egzamin pisemny, w formie testowej zawierającej pytania otwarte i/lub zamknięte i krótkie zadania testowe. Punktacja (w %):

<100 - 95> – 5,0

(95 - 90> – 4,5

(90 - 80> – 4,0

(80 - 65> – 3,5

(65 - 51> – 3,0

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.