Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-1FMP Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Kształcenie w zakresie przedmiotu ma na celu zapoznanie studentów z problematyką finansów międzynarodowych przedsiębiorstw w aspekcie makro, a w szczególności w mikroskali gospodarowania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem realizacji przedmiotu jest wprowadzenie studenta w problematykę finansów międzynarodowych przedsiębiorstw, w szczególności charakterystyka instrumentów finansowych wykorzystywanych w transakcjach międzynarodowych, rynków walutowych, międzynarodowych instytucji i organizacji finansowych, jak też stosowania metod i technik finansowych w obrotach zagranicznych przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 3, przedmiot kierunkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

Udział w wykładach: 15h

Przygotowanie do wykładu/studia literaturowe: 20h

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 30h

Udział w ćwiczeniach: 30h

Przygotowanie do ćwiczeń: 30h

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 20h

Udział w konsultacjach: 3h

Egzamin: 2h

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 50h- 2,0 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym: 10h - 0,4 pkt. ECTS .

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. B. Bernaś (red.), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012,

2. J. Jakubczyc, Finanse międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011,

3. E. Najlepszy, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011,

2. W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,

3. M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013,

4. P. R. Krugman,‎ M. Obstfeld,‎ M. Melitz, International Finance: Theory and Policy (10th Edition), The Pearson Series on Economics, 2015.

5. W. Nawrot, Finansowanie firm na rynkach zagranicznych, Cedewu, Warszawa 2008,

6. M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie- ujęcie retrospektywne, WSFiZ, Białystok 2009,

7. Bazy danych i materiały edukacyjne dostępne na oficjalnych stronach internetowych NBP (http://www.nbp.pl/) oraz GPW (http://www.gpw.pl/), jak też ECB (http://www.ecb.europa.eu/), analizy i dokumenty dostępne na stronach internetowych banków komercyjnych.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1FMP_W01 Student ma wiedzę na temat funkcjonowania wybranych instytucji krajowych i zagranicznych, których działalność wpływa na finanse podmiotów działających w skali międzynarodowej M2_W09

1FMP_W02 Student zna formy i zasady finansowania działalności podmiotów gospodarczych prowadzących działalność międzynarodową M2_W11

UMIEJĘTNOŚCI

1FMP_U01 Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska i procesy gospodarcze dokonujące się w gospodarce światowej, zwłaszcza w kontekście finansowania działalności gospodarczej podmiotów M2_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1FMP_K01 Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi odnaleźć informacje potrzebne do analizy zjawisk w skali międzynarodowej, umie rozdzielać role w zespole zadaniowym M2_K02

1FMP_K02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać posiadaną wiedzę w zakresie problematyki finansów międzynarodowych przedsiębiorstw, potrafi formułować opinie i je uzasadniać M2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w zakresie problematyki wykładu. Wcześniej zaliczenie ćwiczeń- standardowa skala ocen. Na zaliczenie ćwiczeń składają się oceny z prac obliczeniowych oraz ocena z pisemnego kolokwium. Oceny mogą zostać podwyższone pod warunkiem poprawnego wykonania dodatkowych prac domowych oraz aktywności w dyskusji podczas ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zielińska
Prowadzący grup: Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Kształcenie w zakresie przedmiotu ma na celu zapoznanie studentów z problematyką finansów międzynarodowych przedsiębiorstw w aspekcie makro, a w szczególności w mikroskali.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 3, przedmiot kierunkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

Udział w wykładach: 15h, w tym e-learning 3h

Przygotowanie do wykładu/studia literaturowe: 20h

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 30h

Udział w ćwiczeniach: 30h, w tym e-learning max. 10h

Przygotowanie do ćwiczeń: 30h

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 20h

Udział w konsultacjach: 3h

Egzamin: 2h

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 50h- 2,0 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym: 10h - 0,4 pkt. ECTS.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. B. Bernaś (red.), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012,

2. J. Jakubczyc, Finanse międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011,

3. E. Najlepszy, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011,

2. W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,

3. M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013,

4. P. R. Krugman,‎ M. Obstfeld,‎ M. Melitz, International Finance: Theory and Policy (10th Edition), The Pearson Series on Economics, 2015.

5. W. Nawrot, Finansowanie firm na rynkach zagranicznych, Cedewu, Warszawa 2008,

6. M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie- ujęcie retrospektywne, WSFiZ, Białystok 2009,

7. Bazy danych i materiały edukacyjne dostępne na oficjalnych stronach internetowych NBP (http://www.nbp.pl/) oraz GPW (http://www.gpw.pl/), jak też ECB (http://www.ecb.europa.eu/), analizy i dokumenty dostępne na stronach internetowych banków komercyjnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.