Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Global governance

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-1GGO Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Global governance
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci zostaną zapoznani z istotą zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze gospodarczej, w tym gospodarkami krajowymi, organizacjami międzynarodowymi, korporacjami. Celem przedmiotu jest zrozumienie podstaw teoretycznych governance (współrządzenia) oraz form i ogólnych zasad zarządzania w skali międzynarodowej.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z istotą zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze gospodarczej, w tym gospodarkami krajowymi, organizacjami międzynarodowymi, korporacjami. Celem przedmiotu jest zrozumienie podstaw teoretycznych governance (współrządzenia) oraz form i ogólnych zasad zarządzania w skali międzynarodowej.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0300-MS2-1GGO

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy (M_1 Ogólnowydziałowy)

Dziedzina i dyscyplina: nauki ekonomiczne

Rok studiów /semestr: pierwszy/semestr drugi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. wykład + 30 godz. ćwiczeń (zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej oraz e-learningowej);

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu:

projekty indywidualne i zespołowe

zaliczenie pisemne w formie testu

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach (15 h),

konwersatoriach (30 h),

przygotowanie do zajęć (15 h),

udział w konsultacjach (2 h),

rozwiązanie projektów i ćwiczeń praktycznych (12 h),

esej/ opracowanie pisemne (6 h),

przygotowanie prezentacji multimedialnej i przedstawienie jej na zajęciach (4 h)

przygotowanie do egzaminu (16 h)

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h +15h +2h 1,88 ECTS

o charakterze praktycznym: 30h+15hh+12h+4h 2,44 ECTS

Literatura:

1. M. Kozub-Karkut, Magdalena, "Global governance" we współczesnej debacie o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015.

2. J. Caporaso, M. Madeira, Globalization, Institutions & Governance, Sage Publications, 2012

3. M. Jarosz (red.), Instytucje: konflikty i dysfunkcje, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012

4. M. Zachara, Global governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

5. M. Trocki, Innowacyjne procesy i metody zarządzania międzynarodowego, SGH w Warszawie, Warszawa 2008,

6. K. Żukrowska (red.), Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, SGH w Warszawie, Warszawa 2007,

7. P. Drahos, The Global Governance of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 2010,

8. R. Mead, T. Andrews, Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011,

9. F. Bylok, R. Janik (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2007

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1GGO_W01 ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów ewolucji

międzynarodowych stosunków gospodarczych w kontekście funkcjonowania instytucji międzynarodowych M2_W01

1GGO_W02 ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach międzynarodowych (gospodarczych, politycznych i społecznych) M2_W02

1GGO_W03 zna mechanizm regionalizacji oraz mechanizm globalizacji M2_W03

1GGO_W04 zna więzi o charakterze społecznym, politycznym i kulturowym kształtujące decyzje uczestników obrotu międzynarodowego M2_W04

UMIEJĘTNOŚCI

1GGO_U01 posiada umiejętność interpretacji zjawisk i procesów społecznych

o zasięgu ponadkrajowym M2_U01

1GGO_U02 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do oceny zmian

w handlu międzynarodowym, pozyskać dane do przeprowadzania analizy

konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych dokonujących się na

rynku światowym M2_U02

1GGO_U03 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych

stosunków gospodarczych i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu

decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej M2_U06

1GGO_U04 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków

gospodarczych i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania

konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania M2_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1GGO_K01 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu global governance M2_K06

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie treści analizowanych w sali oraz w formie e-learningowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.