Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-1IIE Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z ekonomii instytucjonalnej, która jest uzupełnieniem wiedzy z zakresu ekonomii głównego nurtu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest problematyce instytucji w ekonomii, które we współczesnej gospodarce odgrywają coraz większe znaczenie, ze względu na to, że silnie warunkują jej rozwój. Instytucje stają się coraz bardziej znaczącą sferą życia społeczno-gospodarczego. Uwarunkowania instytucjonalne (instytucje formalne – transakcje, prawa własności, czy też związki agencyjne oraz instytucje nieformalne) nadają kształt relacjom międzyludzkim (politycznym, społecznym, ekonomicznym) w procesie gospodarowania. W rezultacie wywierają wpływ na ukształtowanie właściwych zasad funkcjonowania gospodarki w skali lokalnej, krajowej i globalnej. W ramach zajęć studenci zapoznają się z istotą instytucji i ich rolą w gospodarce oraz analizami z zakresu teorii kosztów transakcyjnych, teorii praw własności i teorii agencji. Szczególne miejsce poświęcone zostanie instytucjonalnej analizie przedsiębiorstwa oraz instytucjonalnym aspektom transformacji i integracji gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów /semestr: I rok/I semestr

Wymagania wstępne: warunkiem przystąpienia do zajęć i zrozumienia treści przedmiotu jest posiadanie ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (wykłady); zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej (24 godz.) oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (6 godz.)

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny (angażujący studentów do zadawania pytań i dyskusji), prezentacja multimedialna przygotowana w oparciu o dostępna literaturę naukową oraz w formie e-zajęć, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu).

Punkty ECTS: 3 (3x25godz.)

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 30 godz.

Studia literatury: 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 21 godz.

Udział w egzaminie: 2 godz.

Udział w konsultacjach: 2 godz.

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 28 godz.; (1,12 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Iwanek M., Wilkin J., Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii. WNE UW, Warszawa 1998.

2. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. PWN, Warszawa 1998.

3. Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2014.

4. Wilkin J., Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016.

5. North D., Institutions, institutional change, and economic performance, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Lissowska M., Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

2. Morawski W., Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria. PWN, Warszawa 2001.

3. Morawski W., Zmiana instytucjonalna. PWN, Warszawa 2000.

4. Wilkin, J., Jaki kapitalizm jaka Polska?, PWN, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

IIE_W01 Student posiada wiedzę na temat roli instytucji we współczesnej gospodarce (M2_W02, M2_W07, M2_W09)

IIE _W02 Student zna uwarunkowania instytucjonalne relacji międzyludzkich w procesie gospodarowania (M2_W02, M2_W07, M2_W09)

IIE _W03 Student posiada pogłębioną wiedzę na temat teorii instytucjonalizmu (teoria kosztów transakcyjnych, teoria własności, teoria agencji) (M2_W02, M2_W09)

IIE _W04 Student zna instytucjonalne aspekty transformacji i integracji gospodarczej (M2_W07, M2_W09)

UMIEJĘTNOŚCI

IIE _U01 Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska i procesy gospodarcze i społeczne dokonujące się w gospodarce światowej (M2_U01)

IIE _U02 Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesu i zjawisk gospodarczych w gospodarce światowej; potrafi formułować własne opinie na ten temat, dobierać krytyczne dane i metody analiz (M2_U03)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

IIE _K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamiką procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (M2_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- egzamin z zagadnień omawianych w formie stacjonarnej oraz w formie e-zajęć (wymagane ponad 50 % prawidłowych odpowiedzi).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.