Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-1MET Kod Erasmus / ISCED: 14.601 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy naukowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat metodologii prowadzenia badań społecznych. Ponadto studenci maja uzyskać podstawowe umiejętności w zakresie projektowania badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk ekonomicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci w formie wykładu z konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych zapoznają się z metodologią nauk społecznych. Ponadto w ramach ćwiczeń w formie opracowania planów badawczych nabywają umiejętność przygotowywania własnych badań.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot podstawowy, Moduł 1

Dziedzina nauki: Nauki ekonomiczne

Rok studiów/semestr: Studia drugiego stopnia, I rok, I semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykłady 16h

Ćwiczenia 14 h

Metody dydaktyczne: Wykład z konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami. Ćwiczenia: projekty w formie opracowania planów badawczych przez studentów.

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 16 godz.

- udział w ćwiczeniach 14 godz.

- przygotowanie się do egzaminu 10 godz.

- udział w konsultacjach 2 godz.

- opracowywania planów badawczych godz. 33 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 32, punkty ECTS 1,28

- o charakterze praktycznym, liczba godzin: 38, punkty ECTS 1,88

Literatura:

Literatura podstawowa

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa2006

K. Kuciński, Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania. Difin, Warszawa 2010.

S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa 2006.

M. Blaug, The Methodology of Economics or How Economists Explain, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

Literatura uzupełniająca

M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badan terenowych, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000.

K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000

D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe, PWN, Warszawa 2001.

M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badan opinii, PWE 2004.

Efekty uczenia się:

1MET_W01 Student posiada wiedzę o metodologii badań społecznych. (M2_W05; M2_W06; M2_W07)

1MET_U01 Student umie opracować plan badawczy dla wybranego problemu badawczego z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny nauk ekonomicznych. (M2_U06; M2_U07; M2_U09; M2_U10)

1MET_U02 Student umie zaprojektować narzędzia badawcze do badań ilościowych i jakościowych. (M2_U06; M2_U07; M2_U09; M2_U10)

1MET_K01 Student potrafi samodzielnie i kreatywnie poszukiwać problemów badawczych, dotychczasowych metod i badań stosownych do ich rozwiązywania, oraz odpowiednich źródeł informacji na potrzeby badan własnych.(M2_K01; M2_K06; M2_Ko7)

Metody i kryteria oceniania:

Wiedzę przekazana w trakcie wykładów weryfikuje się w formie egzaminu końcowego. Jest ono oceniane w skali od 0-10 pkt. Na zaliczenie pozytywne wymagane jest otrzymanie 6 pkt. Wyniki prac związanych z przygotowaniem planów badawczych w ramach ćwiczeń kończą się przygotowaniem spójnych opracowań zbiorczych. Umiejętności nabywane w trakcie opracowywania planów badań i przygotowania w ich ramach kwestionariuszy badawczych weryfikowane są poprzez ocenę pisemnych prac indywidualnych lub grupowych oraz obserwacje pracy w grupie podczas ćwiczeń i zaliczenia końcowego co weryfikuje także efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych. Prace oceniane są w skali od 0-10 pkt. Na zaliczenie pozytywne wymagane jest otrzymanie 6 pkt.

Ostateczna ocena z przedmiotu jest wypadkową pozytywnych ocen z egzaminu i ćwiczeń (przygotowanego planu badawczego wraz z kwestionariuszem badawczym oraz ocena postawy na zaliczeniu końcowym) w proporcji 50% i 50%.

Końcowa ocena z przedmiotu jest sumą uzyskanych punków wg skali:

51-60% - dst

61-70% -dst plus

71-80% - db

81-90% - db plus

91-100% - bdb

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.