Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc publiczna w gospodarce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-1PPS Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc publiczna w gospodarce światowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami, rodzajami, formami, motywami, instrumentami, instytucjami pomocy we współczesnej gospodarce światowej.

Treści wykładu i ćwiczeń służą ukazaniu pomocy jako instrumentu wsparcia rozwoju gospodarczego, w tym m.in. instrumentu polityki gospodarczej UE. Uszczegóławiając - obejmują prezentację:

- motywów rozwijania i umacniania światowego partnerstwa w sprawach rozwoju;

- form, instrumentów, uczestników pomocy w gospodarce światowej;

- swoistego dualizmu regulacji prawnych pomocy publicznej w ramach UE tj. (1) reguł dopuszczalności - ram stosowania, (2) podstaw stosowania tego instrumentu;

- potrzeby ukierunkowania pomocy publicznej na nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w wybranych obszarach aktywności gospodarczej;

- konfliktu potrzeby finansowego wsparcia rozwoju usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym z nadmiernym zakłóceniem konkurencji;

- problemu skuteczności pomocy i jej badania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M_2 Przedmiot podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów - pierwszy, semestr - pierwszy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład - 15 godzin

Ćwiczenia - 15 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy (Zakład Ekonomii Sektora Publicznego s. 220) w zależności od potrzeb Studenta.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin: 125h

Udział w wykładach 15h

Przygotowanie do egzaminu + egzamin 30h+2h

Udział w ćwiczeniach 15h

Przygotowanie i przedstawienie pracy grupowej na wskazany temat 30h

Przygotowanie do dyskusji – czytanie i opracowanie wskazanych fragmentów literatury przedmiotu 27h

Udział w konsultacjach 6h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35h 1,44 ECTS

- o charakterze praktycznym 0h 0ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jankowska A., Marek M., Dopuszczalność pomocy publicznej, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009.

Kopiński D., Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka, Difin, Warszawa 2011.

Kurcz B. (red.), Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009.

Ustawa o współpracy rozwojowej z dnia 16 września 2011 (Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1386).

Commitment to Development Index: http://www.cgdev.org/initiative/commitment-development-index

Literatura uzupełniająca:

Financing Development Aid and Beyond, OECD 2017

Postuła I., Werner A., Prawo pomocy publicznej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008.

Lista biorców ODA utworzona przez DAC: http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm

Oficjalna strona OECD Statistics: http://www.oecd.org/statistics/

Oficjalna strona polskiej pomocy: http://www.polskapomoc.gov.pl/

van der Valten F., Private Development Aid in Transition, Ashok Kumar Mittal Concept Publishing Company 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza:

S2A_W03 Student rozumie zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, motywów rozwijania i umacniania światowego wsparcia w sprawach rozwoju. M2_W03

S2A_W09 Student zna: (1) formy, instrumenty, metody i narzędzia badawcze do oceny skuteczności pomocy w gospodarce światowej; (2) instytucje formalne i nieformalne kształtujące skuteczną pomoc między gospodarkami. M2_W09

Umiejętności:

S2A_U01 Student potrafi interpretować i wyjaśniać zjawiska i procesy gospodarcze, społeczne dokonujące się w gospodarce światowej istotne z punktu widzenia pomocy. M2_U01

S2A_U02 Student umie: (1) objaśnić mechanizm ewolucji międzynarodowych stosunków gospodarczych w ujęciu teoretycznym; (2) formułować własne opinie na temat skuteczności/nieskuteczności pomocy w gospodarce światowej w oparciu o m.in. dostępne dane empiryczne. M2_U02

S2A_U10 Student posiada umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego odnośnie do istoty, uwarunkowań, uczestników, skuteczności/nieskuteczności pomocy w gospodarce światowej. M2_U10

Kompetencje społeczne:

S2A_K06 Student świadomy jest potrzeby: (1) aktualizowania wiedzy z zakresu poziomu i specyfiki pomocy w gospodarce światowej, jak również (2) interdyscyplinarnego spojrzenia na aktualne i przyszłe problemy gospodarek. M2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Cykl zajęć kończy się testem pisemnym. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu są: pozytywne zaliczenie testu, wykonanie pracy grupowej i omówienie jej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, odpowiedź na pytania z materiału zamieszczonego na platformie, wykonanie zadania na platformie, aktywność w dyskusjach (indywidualna i grupowa) prowadzona podczas wykładów i konwersatorium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.