Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-1TEI2 Kod Erasmus / ISCED: 11.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne II
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu przetworzenia informacji. W przypadku każdego z poznawanych programów komputerowych, część zajęć zostanie przeznaczona na dostosowanie programu do potrzeb użytkownika, wymianę danych z innymi aplikacjami i możliwościami automatyzacji wybranych. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać i przechowywać informacje, analizować dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym. Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem bazami danych i tworzeniem materiałów prezentacyjnych.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem bazami danych i tworzeniem materiałów prezentacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: ogólnowydziałowy

Dziedzina nauk ekonomicznych

Dyscyplina ekonomia

Rok studiów/semestr: I rok/semestr 2

Punkty ECTS:1

15 godzin ćwiczeń

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w ćwiczeniach 15

Przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 5

Udział w konsultacjach 2

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 17 0,68

o charakterze praktycznym 25 1,0

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1) D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2007, Helion, Gliwice 2007

2) Dave Chaffey , Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

3) S. Wrycza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia, PWN, Warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

2) Siemieniuk, J. Sikorski, G. Michalczuk (red.), Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013

3) N. Siemieniuk, G. Michalczuk, E. Tokajuk (red.), Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014

Efekty uczenia się:

SA_P7S_UW Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę i stosować narzędzia informatyczne z zakresu baz danych i prezentacji multimedialnych KP7_UW2

SA_P7S_UK Student potrafi analizować procesy gospodarcze z wykorzystaniem systemów zarządzania bazami danych w zakresie stosunków międzynarodowych KP7_UK4

SA_P7S_KK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu systemów zarządzania bazami danych i systemów do prezentacji multimedialnych i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tym zakresie KP7_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie pracy praktycznej przy komputerze na koniec semestru oraz na podstawie pracy własnej studenta podczas zajęć

Dopuszczalna liczba nieobecności 2 godz.

Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.