Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-2LOG Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka międzynarodowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Studiowanie przedmiotu "Logistyka międzynarodowa" wymaga znajomości globalnych procesów na rynkach światowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką logistyki międzynarodowej we współczesnej gospodarce.

Słuchacze powinni posiąść wiedzę o podmiotach, zasadach zarządzania i procesach logistycznych w skali globalnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogolnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 Przedmiot kształcenia ogólnego

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: 2rok/3 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. wykładów

Metody dydaktyczne: wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do stawiania pytań

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 30h

Czytanie literatury - 19h

Udział w konsultacjach - 6h

Przygotowanie do zaliczenia - 20h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 36h, 1,44 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2019

2. E.Gołembska, J. Majchrzak-Lepczyk, Z. Bentyn, Eurologistyka, PWN,

Warszawa 2015

3. E. Gołembska, Logistyka międzynarodowa, PWN, Warszawa 2014

4. E. Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa w zmiennych

warunkach gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Poznań 2014

5. A. Szymonik, International logistics, LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

A Series of Monographs, Łódź 2014

Literatura uzupełniająca:

1 . A. Szymonik, Eurologistyka. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2014

2. P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Logistyka w systemie

zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian, PWE, Warszawa

2013

3. red. nauk. E. Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa

wyzwaniem dla gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny w

Poznaniu, Poznań 2012

4. red. nauk. E. Gołembska, Logistyka międzynarodowa w warunkach

globalnej konkurencji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2LOG_W01 Student powinien posiąść szeroką wiedzę o rodzajach struktur i podmiotów logistycznych występujących w relacjach międzynarodowych oraz w odniesieniu do struktur i instytucji w zakresie handlu międzynarodowego M2_W02

2LOG_W02 Student powinien posiąść szeroką wiedzę o zależnościach między uczestnikami stosunków logistycznych w skali międzynarodowej, w szczególności między podmiotami obsługującymi branżę transport-spedycja-logistyka (TSL) M2_W03

2LOG_W03 Student powinien posiąść szeroką wiedzę o procesach zmian struktur warunkujących funkcjonowanie logistyki międzynarodowej (m.in. układ podmiotowy, tendencje światowe, ugrupowania regionalne) w ramach współczesnej gospodarki światowej oraz identyfikować mechanizm globalizacji i regionalizacji M2_W08

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- studenci są oceniani na postawie zaliczenia pisemnego,

- wymagane jest ponad 50% poprawnych odpowiedzi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.