Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-2LOG Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka międzynarodowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Studiowanie przedmiotu "Logistyka międzynarodowa" wymaga znajomości globalnych procesów na rynkach światowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką logistyki międzynarodowej we współczesnej gospodarce.

Słuchacze powinni posiąść wiedzę o podmiotach, zasadach zarządzania i procesach logistycznych w skali globalnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogolnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 Przedmiot kształcenia ogólnego

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: 2rok/3 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. wykładów

Metody dydaktyczne: wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do stawiania pytań

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 30h

Czytanie literatury - 19h

Udział w konsultacjach - 6h

Przygotowanie do zaliczenia - 20h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 36h, 1,44 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2019

2. E.Gołembska, J. Majchrzak-Lepczyk, Z. Bentyn, Eurologistyka, PWN,

Warszawa 2015

3. E. Gołembska, Logistyka międzynarodowa, PWN, Warszawa 2014

4. E. Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa w zmiennych

warunkach gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Poznań 2014

5. A. Szymonik, International logistics, LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

A Series of Monographs, Łódź 2014

Literatura uzupełniająca:

1 . A. Szymonik, Eurologistyka. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2014

2. P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Logistyka w systemie

zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian, PWE, Warszawa

2013

3. red. nauk. E. Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa

wyzwaniem dla gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny w

Poznaniu, Poznań 2012

4. red. nauk. E. Gołembska, Logistyka międzynarodowa w warunkach

globalnej konkurencji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2LOG_W01 Student powinien posiąść szeroką wiedzę o rodzajach struktur i podmiotów logistycznych występujących w relacjach międzynarodowych oraz w odniesieniu do struktur i instytucji w zakresie handlu międzynarodowego M2_W02

2LOG_W02 Student powinien posiąść szeroką wiedzę o zależnościach między uczestnikami stosunków logistycznych w skali międzynarodowej, w szczególności między podmiotami obsługującymi branżę transport-spedycja-logistyka (TSL) M2_W03

2LOG_W03 Student powinien posiąść szeroką wiedzę o procesach zmian struktur warunkujących funkcjonowanie logistyki międzynarodowej (m.in. układ podmiotowy, tendencje światowe, ugrupowania regionalne) w ramach współczesnej gospodarki światowej oraz identyfikować mechanizm globalizacji i regionalizacji M2_W08

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- studenci są oceniani na postawie zaliczenia pisemnego,

- wymagane jest ponad 50% poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dębowski
Prowadzący grup: Tomasz Dębowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką logistyki międzynarodowej we współczesnej gospodarce.

Słuchacze powinni posiąść wiedzę o podmiotach, zasadach zarządzania i procesach logistycznych w skali globalnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogolnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowe

dziedzina i dyscyplina nauki: nauk ekonomicznych, ekonomia

Rok studiów/semestr: 2rok/3 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. wykładów

Metody dydaktyczne: wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do stawiania pytań

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 30h

Samodzielne studiowanie - 20h

Udział w konsultacjach - 10h

Przygotowanie do egzaminu - 25h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 40h, 1,5 ECTS

Liczba godzin o charakterze praktycznym 45h, 1,5 ECTS

Treści merytoryczne przedmiotu:

I. Logistyka międzynarodowa – zagadnienia wprowadzające

1. Pojęcie i istota logistyki

2. Zadania i koncepcje logistyki

3. Pojęcie i istota logistyki międzynarodowej

4. Funkcje i aspekty logistyki międzynarodowej

5. Przyczyny rozwoju logistyki międzynarodowej

6. Czynności logistyki międzynarodowej

II. Podmioty uczestniczące w międzynarodowych procesach

logistycznych

1. Przedsiębiorstwa wytwórcze

2. Przewoźnicy

3. Pośrednicy

a) Dystrybutor

b) Dealer

c) Agent

d) Makler/broker

e) Spółki Zarządzające Eksportem

f) Handlowe Spółki Eksportowe

g) Komprador

h) Przedsiębiorstwa obsługujące rynek – spedycja

i) Przewoźnik morski bez floty

j) Agent Celny

k) Firmy logistyczne obsługujące dostawców i odbiorców

l) Operatorzy logistyczni

III. Centra logistyczne i ich znaczenie w wymianie

międzynarodowej

1. Pojęcie, modele i organizacja centrów logistycznych

2. Zadania centrów logistycznych

3. Usługi świadczone przez centra logistyczne

4. Struktura organizacyjna centrów logistycznych

IV. Zarządzanie logistyczne

1. Logistyka zaopatrzenia

2. Logistyka wewnątrzzakładowa

3. Logistyka zbytu

4. Optymalizacja kosztów logistycznych – koncepcja kosztów łącznych

5. Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw

V. Logistyka międzynarodowa – transport globalny

1. Pojęcie transportu i łańcucha transportowego

2. Podział transportu

3. Funkcje współczesnego transportu

4. Podatność transportowa w rozwoju kierunków przewozu towarów

5. Transport intermodalny

6. Charakterystyka transportu międzynarodowego

7. Problematyka kongestii transportowej

8. Narzędzia ograniczania poziomu kongestii transportowej

VI. Transport światowy – wizja przyszłości

1. Współczesne tendencje w gospodarce światowej

2. Przyczyny zmian modelu transportu

3. Perspektywy rozwoju transportu

4. Nowoczesne środki transportu

5. Środki transportu w Polsce

VII Spedycja – istota działalności spedycyjnej

1. Podstawowe pojęcia związane ze spedycją

2. Historia spedycji

3. Elementy procesu spedycyjnego

4. Rodzaje spedytorów

5. Ceny za usługi spedycyjne i taryfy spedycyjne

6. Funkcje spedytora

VIII. Eurologistyka jako szczególna forma logistyki

międzynarodowej

1. Pojęcie eurologistyki

2. Funkcje zarządzania logistycznego

3. Cele eurosystemów logistycznych

4. Formy organizacji eurologistyki

5. Kanały eurologistyczne

6. Konfiguracja sieci eurologistycznej

7. Eurozarządzanie i polityka logistyczna UE

IX. Globalizacja a rozwój logistyki międzynarodowej

1. Pojęcie i fale globalizacji (pierwsza, druga i trzecia fala globalizacji)

2. Logistyka globalna – analiza zjawiska

3. Globalny rynek logistyczny - cechy, megaregiony, sektory

4. Koszty logistyczne gospodarki światowej

5. Innowacje w logistyce globalnej

6. Czynniki i bariery rozwoju logistyki globalnej

X. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

1. E. Gołembska, Logistyka międzynarodowa, PWN, Warszawa 2016

2. E.Gołembska, J. Majchrzak-Lepczyk, Z. Bentyn, Eurologistyka, PWN, Warszawa 2015

3. A. Harrison, Logistics management and strategy, Pearson Education Limited, London 2014

4. A. Szymonik, Eurologistyka. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2014

5. P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian, PWE, Warszawa 2013

6. red. nauk. E. Gołembska, Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012

7. red. nauk. E. Gołembska, Logistyka międzynarodowa w warunkach globalnej konkurencji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010

8. red. nauk. D. Kisperska – Moroń i S. Krzyżaniak, Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009

9. J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dębowski, Grażyna Michalczuk
Prowadzący grup: Tomasz Dębowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką logistyki międzynarodowej we współczesnej gospodarce.

Słuchacze powinni posiąść wiedzę o podmiotach, zasadach zarządzania i procesach logistycznych w skali globalnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogolnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 Ogólny

dziedzina i dyscyplina nauki: nauk ekonomicznych, ekonomia

Rok studiów/semestr: 2rok/3 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. wykładów

Metody dydaktyczne: wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do stawiania pytań

Punkty ECTS: 3 (1 ECTS = 25h)

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 30h

Czytanie literatury - 20h

Udział w konsultacjach - 4h

Przygotowanie do egzaminu - 20h

Egzamin: 1h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 35h, 1,4 ECTS

Liczba godzin o charakterze praktycznym - 20h

Treści merytoryczne przedmiotu:

I. Logistyka międzynarodowa – zagadnienia wprowadzające

II. Podmioty uczestniczące w międzynarodowych procesach

logistycznych

III. Centra logistyczne i ich znaczenie w wymianie

międzynarodowej

IV. Zarządzanie logistyczne

V. Logistyka międzynarodowa – transport globalny

VI. Transport światowy – wizja przyszłości

VII Spedycja – istota działalności spedycyjnej

VIII. Eurologistyka jako szczególna forma logistyki

międzynarodowej

IX. Globalizacja a rozwój logistyki międzynarodowej

X. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2019

2. E.Gołembska, J. Majchrzak-Lepczyk, Z. Bentyn, Eurologistyka, PWN,

Warszawa 2015

3. E. Gołembska, Logistyka międzynarodowa, PWN, Warszawa 2014

4. E. Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa w zmiennych

warunkach gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Poznań 2014

5. A. Harrison, Logistics management and strategy, Pearson Education

Limited, London 2017

Literatura uzupełniająca:

1 . A. Szymonik, Eurologistyka. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2014

2. P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Logistyka w systemie

zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian, PWE, Warszawa

2013

3. red. nauk. E. Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa

wyzwaniem dla gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny w

Poznaniu, Poznań 2012

4. red. nauk. E. Gołembska, Logistyka międzynarodowa w warunkach

globalnej konkurencji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.