Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozliczanie kosztów spedycji i techniki sporządzania dokumentów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-2YRKS Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozliczanie kosztów spedycji i techniki sporządzania dokumentów
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka zajęć będzie związana z analizą kosztów spedycyjnych oraz podziałem i strukturą kosztów w rożnych gałęziach transportu. Studenci będą wypełniali dokumenty związane z działalności spedycyjną oraz przeprowadzali symulacje działań spedytora. Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy w firmach spedycyjnych, transportowych, logistycznych, działach eksportowych i importowych firm produkcyjnych i handlowych. Celowi temu służy przekazanie wiedzy praktycznej przez przykłady rzeczywistych problemów, z jakimi spedytorzy spotykają się w swojej pracy. Studenci nabywają praktycznych umiejętności poprzez rozwiązywanie zadań, studiów przypadków i wypełnianie dokumentów transportowych, spedycyjnych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjny (do wyboru)

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA I FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 4

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 10 h, ćwiczenia 20 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań;

- ćwiczenia: prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz wykorzystaniem metod aktywizujących: dyskusja, aktywność, rozwiązywanie zadań na zajęciach.

PUNKTY ECTS: 4

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 10 h

- udział w w konsultacjach: 9 h

- udział w ćwiczeniach: 20 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 30 h

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 31 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 39 (ECTS: 1,6)

- o charakterze praktycznym: 20 h (ECTS 0,8)

Literatura:

Andrzejczyk P., Fajfer P., „ Branża TLS w przykładach i ćwiczeniach”, Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2016

Ogólne polskie warunki spedycyjne PISIL http://pisil.pl/

Salomon A., „Spedycja teoria, przykłady, ćwiczenia”, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2012

Marciniak – Neider D.: (red), „Podręcznik Spedytora”, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Tom 1 i Tom 2, PISIL, Gdynia 2011, oraz Gdynia 2014

Wasielewska-Marszałkowska I. , „Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw”, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014

Sikorski A., „Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym” Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2013

Januła E., Truś T., Gutowska Ż., „Spedycja” , Difin, Warszawa 2011

Salomon A., „Transport intermodalny z punktu widzenia Spedycyjnego”, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 28/2010, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.

Efekty uczenia się:

2YRKS_W01 Student ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków ekonomicznych w relacjach międzynarodowych oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do handlu międzynarodowego, a w tym działalności spedycyjnej (M2_W04)

2YRKS_W02 zna w sposób pogłębiony wybrane metody sporządzania dokumentów w handlu zagranicznym oraz metodologię rozliczania kosztów spedycji międzynarodowej (M2_W06)

2YRKS_U01 potrafi wykorzystywać zaawansowane metod i narzędzi w zakresie

spedycji międzynarodowej i sporządzania dokumentów transportowych (M2_U04)

2YRKS_U02 potrafi posługiwać się systemami normatywnymi, normami i

regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) obowiązującymi

w sferze handlu międzynarodowego, szczególnie w obszarze spedycji międzynarodowej (M2_U05)

2YRKS_K01 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu spedytora międzynarodowego (M2_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu uzyskane po zdobyciu odpowiedniej liczby punktów (2 kolokwia i aktywność) - co najmniej 51% punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Michalczuk, Konrad Pawluczuk
Prowadzący grup: Konrad Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.