Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozliczanie należności celnych i przewozowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-2YRNC Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozliczanie należności celnych i przewozowych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie rozliczania należności celnopodatkowych, z uwzględnieniem opłat ciążących na towarze z zastosowaniem Jednolitego Administracyjnego Dokumentu SAD. Wykład ma na celu przedstawienie instrukcji wypełniania Jednolitego Administracyjnego Dokumentu SAD oraz przedstawienie metod wyliczania należności celno-podatkowych, a także przedstawienie zasad taryfikacji towarów. Ćwiczenia poświęcone są warsztatom polegającym na wypełnianiu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjny (do wyboru)

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA I FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 3

WYMAGANIA WSTĘPNE: znajomość funkcjonujących procedur celnych oraz posługiwanie się taryfą celną Isztar

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 10 h, ćwiczenia 20 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań;

- ćwiczenia: warsztaty polegające na wypełnianiu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD

PUNKTY ECTS: 3

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 10 h

- zaliczenie wykładu: 1 h

- udział w w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do zaliczenia wykładu: 10 h

- udział w ćwiczeniach: 20 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

- przygotowanie do zaliczenia: 17 h

Łączny nakład pracy: 75h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 37 (ECTS: 1,5)

- o charakterze praktycznym: 20 h (ECTS 0,8)

Literatura:

Unijny Kodeks Celny

Rozporządzenie Wykonawcze do Unijnego Kodeksu Celnego

Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych

Ogólne reguły Interpretacji Nomenklatury scalonej

Incoterms 2020

Przepisy dotyczące pochodzenia towarów

Efekty uczenia się:

2YRNC_W01 Student ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków ekonomicznych w relacjach międzynarodowych i występujących między nimi

prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do sfery handlu międzynarodowego i rozliczeń transakcji handlowych (M2_W04)

2YRNC_W02 Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia badawcze,

w tym techniki i narzędzia służące dokonywaniu rozliczeń należności celnych i przewozowych (M2_W06)

2YRNC_U01 potrafi modelować i prognozować złożone procesy gospodarcze z

wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie

rozliczeń należności celnych i przewozowych (M2_U04)

2YRNC_U02 potrafi posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami, obowiązującymi w sferze rozliczania transakcji handlu

zagranicznego, WNT i WDT i wykorzystywać tą wiedzę w pracy zawodowej,

ma rozszerzoną umiejętność w posługiwaniu się tymi normami w

obszarze doprowadzania i zawierania transakcji handlu zagranicznego (M2_U05)

2YRNC_K01 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu w obszarze obsługi handlu zagranicznego (M2_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie w formie testu

Ćwiczenia: zaliczenie polegające na samodzielnym wypełnieniu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD z wykorzystaniem systemu ISZTAR na podstawie wręczonej faktury i instrukcji. Zadanie praktyczne, ocena aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Michalczuk, Emilia Milewska
Prowadzący grup: Emilia Milewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.