Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozliczanie należności podatkowych w handlu zagranicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-2YRNP Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozliczanie należności podatkowych w handlu zagranicznym
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Głównym celem realizacji przedmiotu jest wprowadzenie studenta w problematykę związaną z rozliczeniami podatkowymi, jakie występują w handlu międzynarodowym. Student zapozna się z poszczególnymi obciążeniami podatkowymi, które mają zastosowanie w handlu międzynarodowym, zakresem ich stosowania, stosowanymi zwolnieniami, stawkami oraz podstawowymi dokumentami i wymogami formalnymi związanymi z ich rozliczaniem.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4: Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II rok, semestr trzeci

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godzin wykładu i 20 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne; - ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały; przewidywane formy prowadzenia zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie zadań i problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja, będąca efektem pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 10 h

- przygotowanie się do wykładu 20 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego 20 h

- udział w ćwiczeniach 20 h

- przygotowanie do ćwiczeń 30 h

- przygotowanie do sprawdzianów 15 h

- przygotowanie prac (wystąpień publicznych) 15 h

- udział w konsultacjach 5 h

- przygotowanie do zaliczenia końcowego 20 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 h, 1 ECTS

- o charakterze praktycznym: 50 h, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Litwińczuk (red.), P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak, A. Kaznowski, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

2. Meritum Podatki 2016, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

3. R. Styczyński, Transakcje międzynarodowe w rozliczeniach podatkowych: WDT, WNT, eksport, import, usługi, Kołobrzeg: Kancelaria Doradztwa Podatkowego, Kołobrzeg 2012.

4. Akty prawa regulujące poszczególne podatki.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2YRNP_W01 Student zna obciążenia podatkowe mające zastosowanie w handlu międzynarodowym (M2_W03)

UMIEJĘTNOŚCI

2YRNP_U01 Student posiada umiejętność identyfikowania podmiotów, przedmiotów oraz taryf podatkowych w podatkach mających zastosowanie w handlu międzynarodowym (M2_U02)

2YRNP_U02 Student potrafi identyfikować i uzupełniać podstawowe dokumenty podatkowe mające zastosowanie w handlu międzynarodowym (M2_U05)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2YRNP_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (M2_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- egzamin w formie pisemnej, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń;

- zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Głównym celem realizacji przedmiotu jest wprowadzenie studenta w problematykę związaną z rozliczeniami podatkowymi, jakie występują w handlu międzynarodowym. Student zapozna się z poszczególnymi obciążeniami podatkowymi, które mają zastosowanie w handlu międzynarodowym, zakresem ich stosowania, stosowanymi zwolnieniami, stawkami oraz podstawowymi dokumentami i wymogami formalnymi związanymi z ich rozliczaniem.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4: Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: II rok, semestr trzeci

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godzin wykładu i 20 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne; - ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały; przewidywane formy prowadzenia zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie zadań i problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja, będąca efektem pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 10 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego 20 h

- udział w ćwiczeniach 20 h

- przygotowanie do ćwiczeń 20 h

-- udział w konsultacjach 5 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 h, 1,4 ECTS

- o charakterze praktycznym: 65 h, 2,6 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Litwińczuk (red.), P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak, A. Kaznowski, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

2. Meritum Podatki 2016, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

3. R. Styczyński, Transakcje międzynarodowe w rozliczeniach podatkowych: WDT, WNT, eksport, import, usługi, Kołobrzeg: Kancelaria Doradztwa Podatkowego, Kołobrzeg 2012.

4. Akty prawa regulujące poszczególne podatki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.