Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-2AEK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna
Jednostka: Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów od strony teoretycznej i praktycznej z podstawowymi metodami oraz narzędziami analizy ekonomicznej mającymi zastosowanie w ocenie sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- przedstawienie istoty, metod i narzędzi analizy ekonomicznej.

- stworzenie podstaw do umiejętnego wykorzystania metod i narzędzi analizy ekonomicznej w ocenie sytuacji ekonomiczno- finansowej.

- zdobycie umiejętności interpretacji informacji uzyskanych z analizy ekonomicznej w podejmowaniu decyzji ekonomicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M_V przedmiot specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw rachunkowości i mikroekonomii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład 15 godz,

ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem metod aktywizujących studentów.

- ćwiczenia: analiza dokumentów źródłowych, rozwiązywanie zadań w grupach polegających na przygotowaniu analizy i oceny danego odcinka działalności przedsiębiorstwa w formie wypowiedzi ustnej lub pracy pisemnej, rozwiązywanie przykładów (case study).

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach 15godz.

Przygotowanie się do wykładów 10 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 24 godz.

Udział w konsultacjach 4 godz.

Przygotowanie do egzaminu 15 godz.

egzamin 2 godz.

razem 100 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 51 punkty ECTS 2,0

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 45 punkty ECTS 1,8

Literatura:

Podstawowa:

1. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

2. F. Bławat i inni, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2017.

3. G. Gołebiowski (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnicwto Difin, Warszawa 2016.

4. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A prractitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

5. J. M. Wahlen, S. P. Baginski, M. Bradshaw, Financial reporting, financial statement analysis and valuation. A strategic perspective, Cengage Learning 2018, ISBN-978-1-337-61468-9.

Uzupełniająca:

1. B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

2.J. Dyktus, M. Gaertner, B. Malik, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Difin, Warszawa 2017.4. B. Nita (red.), Problemy analizy finansowej w praktyce, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016.

3. W. Gabrusewicz, P. Gabrusewicz, Roczne sparwozdanie finansowe przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2015.

4. M. Gospodarowicz, E. Ślązak, Corporate financial analysis , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza

2AEK_W01 Student ma wiedzę na temat podstawowych pojęć z zakresu analizy ekonomicznej (w) P1_W01

2AEK_W02 zna typowe metody i narzędzia pozyskiwania danych wykorzystywanych do opisu, analizy i prezentacji poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstw oraz procesów w nich i między nimi zachodzących (w) P1_W06

2AEK_W03 ma wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury aktywów, pasywów, przychodów, kosztów, przepływów środków pieniężnych i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródłach. P1_W07

Umiejętności

2AEK_U01 potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwie. P1_U01

2AEK_ U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. P1_U02

2AEK_ U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zjawisk ekonomicznych i prawnych w przedsiębiorstwie odnoszących się do obszaru analizy ekonomicznej. P1_U03

Kompetencje

2AEK_ K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych P1_K01

2AEK_K06 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. P1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie pracy w grupach, kolokwium i aktywności na zajęciach,

- egzamin końcowy pisemny

Ocena końcowa: ocena z egzaminu 40% i ocena z ćwiczeń 60%

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład :egzamin pisemny -100%

Ćwiczenia: kolokwium 50%, aktywność na zajęciach 5%, case study 45%

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.