Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-2RAC Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Również praktyczna aplikacja powyższych zasad oraz uświadomienia roli rachunkowości, jako podstawowego systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie zakresu i przedmiotu rachunkowości finansowej,

-zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i aktualnymi przepisami w zakresie rachunkowości,

-zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

-przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu wyceny bilansowej oraz zasad sporządzania wyniku finansowego.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł II Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki ekonomiczne, prawne

Dyscyplina: Ekonomia, Prawo

Rok studiów /semestr II Rok/ semestr III

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz. Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Ćwiczenia:

samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS 7 pkt

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w zajęciach (wykłady, ćwiczenia) 60

Przygotowanie się do ćwiczeń 30

Przygotowanie do wykładów 15

Studiowanie literatury 15

Case study 6

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 43

Egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 66 Punkty ECTS 2,64

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 42 Punkty ECTS 1,68

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

2. D. Maciejewska, Podstawy rachunkowości finansowej -pojęcie i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

3. B. Nita (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekomicznego, Wrocław 2017.

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591

5. R. Grabowski, Fundamentals of Financial Accounting, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Szczypta (red.), Podstawy rachunkowości, CeDeWu, Warszawa 2017

2. K. Czubakowska (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

3. I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. T. 1,2, Difin, Warszawa 2016.

4. M. W. E. Glautier, B. Underdown, D. Morris, Accounting: theory and practice-8th ed., Publisher: Financial Times/ Prentice Hall, 2010

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2RAC_W01 Zna podstawowe źródła prawne regulujące prowadzenie rachunkowości w podmiotach gospodarczych P1_W07

2RAC_W02 Zna podstawowe pojęcia, kategorie rachunkowości oraz zasady (standardy) regulujące rachunkowość przedsiębiorstw P1_W01

2RAC_W03 Zna podstawowe zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych oraz podstawowe zasady wyceny składników majątkowych P1_W06

UMIEJĘTNOŚCI

2RAC_U01 Potrafi klasyfikować składniki majątku w bilansie, klasyfikować elementy kształtujące wynik finansowy oraz ustalić wynik na podstawowych operacjach gospodarczych P1_U02

2RAC_U02 Potrafi ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze (bilansowe i wynikowe) oraz dostrzega ich wpływ na pozycje sprawozdania finansowego P1_U07

2RAC_U03 Potrafi wykorzystywać podstawowe źródła prawa regulujące prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstw i z nim związanych P1_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2RAC_K01 Ma świadomość ciągłych zmian podstawowych aktów prawnych związanych z systemem rachunkowości, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tym zakresie P1_K01

2RAC_K02 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w obszarze rachunkowości P1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ogólna z przedmiotu obejmuje część wykładową 45% oraz część ćwiczeniową 55%

Wykład: egzamin pisemny (test 100%)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych w grupach (case study księgowe) (20%), aktywność na zajęciach (10%), kolokwia (70%).

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.