Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia podmiotów sektora prywatnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-2REPO Kod Erasmus / ISCED: 14.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia podmiotów sektora prywatnego
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, takich jak: istota i cele działalności przedsiębiorstwa, analiza jego otoczenia, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, gospodarowanie zasobami ludzkimi i aktywami przedsiębiorstwa oraz inne obszary aktywności przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 5.Przedmioty specjalnościowe – sektor prywatny

Rok studiów /semestr: Rok 2/ semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): znajomość podstaw ekonomii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

• Wykład- 15 godz.

• Ćwiczenia -30 godz.

Metody dydaktyczne:

• Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu

• Ćwiczenia- z wykorzystaniem prezentacji Power Point ,wymagają także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

• Konsultacje- indywidualne na dyżurach Pracowników prowadzących wykład i ćwiczenia.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15

Udział w ćwiczeniach - 30

Przygotowanie do ćwiczeń - 25

Przygotowanie do egzaminu - 15

Udział w konsultacjach - 13

Egzamin - 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 60h - 3ECTS

-o charakterze praktycznym - 40h - 2ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Duraj J. (red.), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. Przewodnik, wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

• Engelhardta J., Ekonomika przedsiębiorstw, wyd. CeDeWu, Warszawa 2011

• Flis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusiewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, wyd. Difin, Warszawa 2010

• Guzera K., Ekonomika przedsiębiorstw, część 3, wyd. Difin, Warszawa 2011,

• Guzera K., J. Mierzejewska- Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw, część 1, wyd. Difin, Warszawa 2009

• Litwińczuk H. (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. I i t II, wyd. Oficyna a WoltersKluwer business, Warszawa 2008

• Mierzejewska- Majcherek J., Ekonomika przedsiębiorstw, część 2, wyd. Difin, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

• Mućko P., Sokół A., Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach Europejskich, CeDeWu, Warszawa 2010,

• Wąsik T.L. (red.), Ekonomika przedsiębiorstwa, wyd. Politechnika Radomska, Radom 2010, T.1

• Wąsik T.L. (red.), Ekonomika przedsiębiorstwa, wyd. Politechnika Radomska, Radom 2010, T.2

Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

2REPR_W01-Student ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć ekonomicznych i prawnych z obszaru sektora prywatnego-P1_W01

UMIEJĘTNOŚCI:

2REPR_U01-Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych oddziałujących na podmioty działające w sektorze prywatnym -P1_U01

2REPR_U02-Student potrafi rozumie i potrafi właściwie analizować zjawiska gospodarcze uwzględniając ustawodawstwo oddziałujące na podmioty działające w sektorze prywatnym-P1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

2REPR_K01-Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na dynamikę zachodzącą wewnątrz przedsiębiorstw, jak również w jego otoczeniu -P1_K01

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane na podstawie egzaminu.

Metody i kryteria oceniania:

• Wykład - egzamin ustny, do egzaminu będą dopuszczone osoby, które będą posiadały zaliczenie ćwiczeń.

• Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na postawie ocen za aktywność studenta na zajęciach, a także pisemnego kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bołtromiuk
Prowadzący grup: Artur Bołtromiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.