Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena projektów inwestycyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-3OPI Kod Erasmus / ISCED: 04.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena projektów inwestycyjnych
Jednostka: Zakład Systemów Ekonomicznych
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ocena projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz umiejętności kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych. Studenci uczą się również interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: M_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: finanse

Rok studiów /semestr: studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

• wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

• ćwiczenia: angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

• udział w wykładach w formie stacjonarnej (12 godz.)

• udział w wykładach w formie e-learningu (12 godz.)

• studiowanie literatury przedmiotu (10 godz.)

• przygotowanie do egzaminu końcowego (10 godz.)

• udział w ćwiczeniach (22 godz.)

• udział w ćwiczeniach w formie e-learningu (8 godz.)

• przygotowanie do ćwiczeń (10 godz.)

• przygotowanie do kolokwium (16 godz.)

• przygotowanie prac domowych-pisemnych (5 godz.)

• udział w konsultacjach (6 godz.)

• udział w egzaminie pisemnym (2 godz.)

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz.

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (Liczba godzin/Punkty ECTS):

42 godz. / 1,68 ECTS

• nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym (Liczba godzin/Punkty ECTS):

65 godz. / 2,6 ECTS

Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących ćwiczenia):

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, UwB Białystok 2001

2. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011

3. Gallagher T.J., Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press, 2016

4. Gąsiorkiewicz L., Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011

5. Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004

6. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006

7. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007

8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

3OPI_W01 ma podstawową wiedzę z zakresu metod oceny efektywności inwestycji, zna podstawowe kategorie w tym zakresie P1_W01

3OPI_W02 zna standardowe metody matematyki finansowej i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych dotyczących oceny efektywności inwestycji P1_W06

3OPI_W03 zna ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie oceny efektywności procesów inwestycyjnych i podejmowania decyzji o ich uruchomieniu bądź wstrzymaniu P1_W11

3OPI_U01 potrafi prawidłowo analizować przebieg procesu oceny efektywności inwestycji i interpretować przyczyny konkretnych zjawisk zachodzących w jego ramach P1_U01

3OPI_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie oceny efektywności inwestycji P1_U02

3OPI_U03 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu rachunku efektywności inwestycji do analizy i oceny projektów gospodarczych oraz potrafi zaproponować optymalne rozwiązania w zakresie planów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie P1_U07

3OPI_K01 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu P1_K03

3OPI_K02 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych P1_K05

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej.

Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi.

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę dst (3,0).

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń – uzyskanie określonej przez prowadzącego liczby punktów.

Na punktację końcową składają się:

• kolokwium (ok. 67% w stosunku do maksymalnej, możliwej do zdobycia liczby punktów)

• ocenianie ciągłe – indywidualna praca na zajęciach, zadanie grupowe, prace pisemne oraz dyskusja (ok.33% w stosunku do maksymalnej, możliwej do zdobycia liczby punktów)

• prace pisemne punktowane w skali od 1-2 pkt.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.