Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-3POP Kod Erasmus / ISCED: 14.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie podatkowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad na których opierają się procedury podatkowe (czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe). Szczególna uwaga zastanie poświęcona postępowaniu podatkowemu, które jest podstawową z procedur podatkowych. Celem wykładu jest przedstawienie i analiza normatywnych podstaw stosowania wskazanych procedur, które zawarte są w ustawie z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa. Z kolei w ramach ćwiczeń studenci zdobędą wiedzę praktyczną związaną przede wszystkim z umiejętnością przygotowywania pism procesowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu analizowane są regulacje działu IV "Postępowanie podatkowe" ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Uzupełniająco zaprezentowane zostaną także inne procedury podatkowe: czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa.

Pełny opis:

Wykłady

Wykład nr 1.

- Zagadnienia organizacyjne - zakres przedmiotu, metody dydaktyczne, zasady zaliczania przedmiotu.

- Procedury podatkowe (postępowanie podatkowe, czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa)

Wykład nr 2.

- Postępowanie podatkowe - definicja pojęcia, źródła prawa regulujące postępowanie podatkowe

- Zasady ogólne postępowania podatkowego - katalog i ich znaczenie

Wykład nr 3.

Zasady ogólne postępowania podatkowego - katalog i ich znaczenie c.d.

Wykład nr 4.

- Pojęcie strony postępowania podatkowego

- Udział organizacji społecznej na prawach strony

- Instytucja wyłączenia organu i skutki jej naruszenia

- Ogólny model postępowania podatkowego, fazy postępowania

podatkowego

Wykład nr 5.

- Doręczenia w postępowaniu podatkowym

- Dowody w postępowaniu podatkowym: pojęcie dowodu, zasady

postępowania dowodowego, rodzaje dowodów, środki dowodowe, stosowanie środków dowodowych

Wykład nr 6.

Dowody w postępowaniu podatkowym: pojęcie dowodu, zasady

postępowania dowodowego, rodzaje dowodów, środki dowodowe, stosowanie środków dowodowych - cd.

Wykład nr 7.

Decyzje i postanowienia oraz zwyczajne środki ich zaskarżania

Wykład nr 8.

Nadzwyczajne środki zaskarżania (stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania, zmiana, uchylenie wygaszenie).

Ćwiczenia

1. Zagadnienia organizacyjne: zakres przedmiotu, metody dydaktyczne, przedstawienie podręczników i innych pomocy naukowych, zasady zaliczania zajęć.

Jak pracować z aktem prawnym z zakresu prawa podatkowego?

2. Wszczęcie postępowania podatkowego

Wymogi formalne postanowień

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu

3. Sposób procedowania z wnioskiem o wszczęcie postępowania podatkowego

Wymogi formalne podań

Strona postępowania

Pełnomocnicy

wymogi formalne wezwania

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu wezwania do złożenia wyjaśnień

4. Sposób procedowania z podaniami niespełniającymi wymogów formalnych

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu wezwania do uzupełnienia braków formalnych podania (brak pełnomocnictwa)

5. Sposób procedowania z podaniami niespełniającymi wymogów formalnych

Brak możliwości wszczęcia postępowania podatkowego

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego

6. Postępowanie dowodowe

Dowody w postępowaniu podatkowym

Protokoły, adnotacje

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu postanowienia/zawiadomienia o przeprowadzeniu oględzin

zadanie praktyczne: sporządzenie protokołu z przesłuchania świadka

7. Skutki niezastosowania się do wezwania organu podatkowego

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu postanowienia o nałożeniu kary porządkowej

8. Terminy załatwiania spraw

zadanie praktyczne: sporządzenie ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie

zadanie praktyczne: postanowienie/zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie sprawy

9. Zakończenie postępowania podatkowego

Wymogi formalne decyzji podatkowej

Metryka akt sprawy podatkowej

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu postanowienia/zawiadomienia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

zadanie praktyczne: sporządzenie metryki akt sprawy

10. Wymogi formalne decyzji

Decyzje w sprawach podatkowych:

- w sprawie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego

- w sprawie stwierdzenia nadpłaty

- w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

- w sprawie odpowiedzialności spadkobierców

- w sprawie odpowiedzialności osób trzecich

- w spawie odpowiedzialności płatnika lub inkasenta

- inne sprawy

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej (odmowa umorzenia)

11. Zwyczajne środki zaskarżenia orzeczeń organów podatkowych

Wymogi formalne odwołań i zażaleń

zadanie praktyczne: sporządzenie odwołania od decyzji

zadanie praktyczne: sporządzenie zażalenia na postanowienie

12. Nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji ostatecznej

Wznowienie postępowania podatkowego

Stwierdzenie nieważności decyzji

Zmiana decyzji ostatecznej

Wygaśnięcie decyzji

Decyzje kończące postępowania nadzwyczajne

zadanie praktyczne: sporządzenie wniosku o wznowienie postępowania podatkowego

13. Zaświadczenia

Wymogi formalne zaświadczeń

Tryb wydawania zaświadczeń

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia

14. Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

zadanie praktyczne: sporządzenie wniosku o indywidualna interpretację

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Etel L. (red.), Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe - zarys wykładu, Warszawa 2013.

2. Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2005.

3. Dowgier R., Sieńko R., Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca:

L. Etel (red.), R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S.Presnarowicz, W. Stachurski, K. Teszner, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

- Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe) K_W04

- Student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin praw K_W08

- Student ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo K_W14

- Student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa K_U03

- Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K03

- Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądowego i jego analiza z wykorzystaniem elektronicznych baz danych.

Ćwiczenia oparte są na analizie aktów normatywnych, z odniesieniem zagadnień teoretycznych do praktyki, w szczególności poprzez stosowanie przepisów prawa podatkowego do konkretnych stanów faktycznych. W oparciu o posiadaną wiedzę studenci będą przygotowywali wybrane pisma procesowe. Celem łatwiejszego opanowania przewidzianego programem materiału, ćwiczenia prowadzone są z pomocą środków multimedialnych, w tym wyświetlanych slajdów.

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

2. Ćwiczenia zaliczane są na kolokwium, które ma formę pisemną.

3. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest:

a) obecność na zajęciach (możliwa jedna nieobecność, a inne usprawiedliwione zaliczane podczas konsultacji),

b) zaliczenie „wejściówki” ze znajomości systematyki ustawy - Ordynacja podatkowa

c) przygotowanie w trakcie ćwiczeń projektów pism procesowych

d) rozwiązanie testów na podstawie modułów w e-learningu.

4. Egzamin końcowy w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dowgier
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska, Rafał Dowgier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.