Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-3RNEH Kod Erasmus / ISCED: 04.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje handlowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni posiadać ogólną wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem i kontaktów przedsiębiorstwa z otoczeniem.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym założeniem zajęć z przedmiotu Negocjacje handlowe jest

zaprezentowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej procesu negocjacji w biznesie. W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami negocjacji, stylami i technikami negocjacji, sposobami komunikowania się oraz możliwościami wykorzystania ich w biznesie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4. Przedmioty specjalnościowe – sektor prywatny

3 rok studiów, semestr 6

Wymagania wstępne: Studenci powinni posiadać ogólną wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem i kontaktów przedsiębiorstwa z otoczeniem.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 h ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja w grupie, prezentacje multimedialne grupowe i indywidualne, samodzielna praca studentów, studia przypadków, grupowe rozwiązywanie zadań

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach: 30 h

przygotowanie do ćwiczeń: 18 h

przygotowanie do testu zaliczeniowego: 10 h

udział w konsultacjach: 2 h (ćwiczenia)

Łączny nakład pracy student: 60 godz.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 h (1,28 ECTS)

o charakterze praktycznym - 20 godz. (0,8 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brdulak H., Brdulak J., Negocjacje handlowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa 2000.

2. Cichobłaziński L., Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

3. Krzyminiewska G., Techniki negocjacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.

4. Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Budzyński W., Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2014.

2. Schmidt H., Negocjacje handlowe, BC Edukacja 2008.

3. Mastenbroek W., Negocjowanie, PWN, Warszawa 1997

Efekty uczenia się:

P1_W05 Student posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w procesie negocjacji w skali krajowej, międzynarodowej, między kulturowej w zakresie negocjacji (S1A_W05)

P1_W07 Student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, etycznych i prawnych) dotyczących negocjacji (S1A_W07)

P1_U01 Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny oraz przebieg konkretnych procesów negocjacyjnych (S1A_U01)

P1_U05 Student posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, moralnymi, zawodowymi, w celu rozwiązywania problemów negocjacyjnych (S1A_U05)

P1_K02 Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role negocjacyjne (S1A_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze). Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta, przygotowanie prezentacji oraz wynik uzyskany z zaliczenia pisemnego w formie testu. Nieobecności powinny być zaliczane na konsultacjach.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie 60% punktów możliwych do zdobycia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Prowadzący grup: Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.